MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

downloads

evelien mellink: seksuele vorming en aids-voorlichting in 1989

Dit onderzoek uit 1989 bracht in kaart hoeveel en waar seksuele vorming werd gegeven op dat moment. Van de 470 scholen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn door 1002 docenten en leerlingbegeleiders vragenlijsten ingevuld. Op de meeste van deze scholen blijkt seksuele vorming en AIDS-voorlichting te worden gegeven: 89% van de scholen geeft seksuele vorming en 85% AIDS-voorlichting.
Mellink-1989-Seksuele_vorming_en_aids-voorlichting.pdf

meeste voorlichting in gezondheidskunde

Niet elke docent die de vragenlijst heeft ingevuld, is daarbij betrokken. Van de docenten die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 69% seksuele vorming en 64% AIDS-voorlichting . De docenten gezondheidskunde besteden het meest aandacht aan seksuele vorming en AIDS-voorlichting. Vrijwel alle docenten gezondheidskunde geven seksuele vorming, 91 % van de docenten biologie, 66% van de docenten maatschappijleer en 39% van de leerlingbegeleiders. De percentages voor AIDS-voorlichting liggen iets lager. Vrijwel alle docenten die AIDS-voorlichting geven, doen dit als geïntegreerd onderdeel van seksuele vorming.

men vindt het belangrijk

De docenten vinden het belangrijk dat er op school aandacht aan seksuele vorming en AIDS-voorlichting wordt besteed. Ruim 90% van alle docenten, inclusief de docenten die geen seksuele vorming of AIDS-voorlichting geven is van mening dat het in principe en taak van de school is om daar aandacht aan te besteden en 80% van alle docenten vindt dat dit opgenomen dient te zijn in het schoolwerkplan. De belangrijkste reden waarom docenten geen aandacht aan seksuele vorming en/of AIDS-voorlichting besteden, is dat het al bij andere vakken wordt gegeven, of dat het niet bij hun vak thuishoort. Dit wordt vooral door de docent maatschappijleer als reden genoemd.

docenten andere vakken geven voorlichting buiten de les om

De vragenlijst is ook ingevuld door andere vakdocenten dan de hier genoemde. Het gaat om docenten uit uiteenlopende vakgebieden, zoals godsdienst (22% van deze 'overige' docenten), Nederlands (10%), lichamelijke opvoeding (7%) en creatieve vakken (5%). Hoewel een deel van hen binnen de les aandacht besteedt aan seksuele vorming en AIDS-voorlichting, besteden zij vooral aandacht aan deze onderwerpen in persoonlijke contacten met leerlingen buiten de les om.

minder aandacht aan persoonlijke aspecten van seks

De belangrijkste onderwerpen binnen seksuele vorming waar de docenten aandacht aan besteden, zijn anticonceptie en ongewenste zwangerschap, puberteit en biologisch/fysiologische aspecten. Aan onderwerpen die dichter bij de eigen seksuele gevoelens en ervaringen staan, wordt het minst aandacht besteed.

technische voorlichting via biologie

Tussen de vakdocenten bestaan verschillen ten aanzien van de onderwerpen die aan de orde worden gesteld. De docenten biologie richten zich meer op aspecten waarbij kennisoverdracht een belangrijke rol speelt, zoals biologisch- fysiologische aspecten, geslachtsziekten en anticonceptie.

meer relationele en maatschappelijke aspecten via maatschappijleer

Docenten maatschappijleer en leerlingbegeleiders leggen meer de nadruk op relationele aspecten, zoals samenlevingsvormen, rolpatronen, vriendschap en verliefd zijn. De docenten gezondheidskunde besteden aan alle aspecten aandacht. De belangrijkste onderwerpen bij AIDS-voorlichting zijn besmettingswijzen en condoomgebruik. Opvallend is dat de AIDS-voorlichting niet zozeer medisch-technisch, maar vooral praktisch is gericht op het voorkómen van besmetting. Ook aan de houding ten opzichte van homoseksualiteit wordt relatief veel 80-83% aandacht besteed.

knelpunten bij het geven van seksuele vorming

54% van de docenten die seksuele vorming geven en 49% van de docenten die AIDS-voorlichting geven, zeggen daar problemen bij te ervaren. Eén van de belangrijkste problemen bij het geven van seksuele vorming en AIDS-voorlichting is dat de school daar geen beleid in voert. In het algemeen worden er bij AIDS-voorlichting meer problemen ervaren dan bij seksuele vorming. Als belangrijkste probleem bij AIDS-voorlichting wordt gebrek aan kennis over AIDS ervaren. Een ander belangrijk probleem is dat er weinig lesmateriaal over AIDS beschikbaar is en dat er geen goede docentenhandleidingen voorhanden zijn. De taal in het lesmateriaal wordt door 17% van de docenten die problemen ondervinden bij het geven van AIDS, als te moeilijk ervaren.

Mellink-1989-Seksuele_vorming_en_aids-voorlichting.pdf