downloads

Niet langer een keuze (2017)

Schouten, M; Kluit, M. (2017). Niet langer een keuze. Praktijken en factoren die bij leerlingen respect voor seksuele diversiteit bevorderen. Utrecht: Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

In dit rapport inventariseert de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit op basis van interviews en focusgesprekken in het onderwijs 15 factoren die kunnen bijdragen aan LHBT-vriendelijke scholen.

De 15 factoren zijn:

De opleiding van aankomende docenten

1. Pas afgestudeerde leraren kunnen een veilig klimaat creëren, seksuele diversiteit als graadmeter

De intrinsieke betrokkenheid van schoolleiding en -personeel

2. Schoolleiders voelen zich leider in pedagogisch vakmanschap

3. … en zijn ervan overtuigd voelen dat aandacht voor seksuele diversiteit daarbij hoort

4. Schoolleiders kunnen beleid rond veiligheid en burgerschap ontwikkelen en gaat constructief om met mogelijk angst en weerstand rond seksuele diversiteit

5. … en ze nemen er geen genoegen mee als sommige leraren niet willen meewerken

6. Leraren komen tot een democratische gedeelde pedagogische visie waarbij seksuele diversiteit vanzelfsprekend is

7. Een pedagogisch partnerschap met ouders is wenselijk

Het creëren van inzicht

8. De school monitort veiligheidsbeleving van lhbti leerlingen onder de noemer diversiteit in seksualiteit en seksuele oriëntatie

9. Leraren en teamleiders spiegelen geregeld hun beeld over veiligheid en seksuele diversiteit, bij voorkeur met lhbti leerlingen

De bewustwording van wat de school met de leerlingen wil bereiken.

10. Teambreed inzicht in hoe men wil werken aan respectvolle houding

11. De school stelt leerdoelen vast met de vraag: wat hebben leerlingen nodig, met uitwerking naar pedagogische aandacht, gedragscode, leerlijn, zorg

De samenwerking van het gehele team

12. Seksuele diversiteit is ingebed in de infrastructuur, dit is een taak voor een betaalde kernfunctionaris

13. Kernfunctionarissen vatten hun taak enerzijds op als concrete steun door leraren, anderzijds als systematisch leerproces voor inbedding

Doorlopende deskundigheidsbevordering van de professionals binnen de school en een externe netwerkstructuur van ondersteuning op maat

14. De school stelt vast welke externe ondersteuning nodig is; dit impliceert het agenderen van bewustwording daarvan in het team

15. Leraren zijn als team getraind in omgaan met (seksuele) diversiteit