faq

homoseksualiteit in de bijbel

Op een aantal plaatsen in de bijbel wordt homoseksualiteit afgewezen.

Voorbeelden:

  • Genesis 19:4-8: "Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van de knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing. (5) En zij bleven roepen tot Lot en tot hem zeggen: 'Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen hebben'. (6) Tenslotte ging Lot naar buiten naar hen toe, tot aan de ingang, maar hij sloot de deur achter zich. (7) Toen zei hij: 'Alstublieft, mijn broeders, handelt niet slecht. (8) Alstublieft, ziet u, ik heb twee dochters, die nooit gemeenschap met een man hebben gehad. Laat mij hen alstublieft naar buiten tot u brengen. Doet vervolgens met hen wat goed is in uw ogen. Doet deze mannen alleen niets, want juist daarom zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen'."
  • Mattheus 10:14-15: "Als men u ergens niet ontvangt of niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schudt het stof van uw voeten. (15) Voorwaar, ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn op de Oordeelsdag dan voor die stad."
  • Leviticus 18:22: "Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel."
  • Leviticus 20:13: "Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht."
  • Korinthiërs 6:9-10: "Wat! Weet gij niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodsdienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor onnatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, (10) noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, nog afpersers zullen Gods koninkrijk beërven."
  • Romeinen 1:26: "Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. En vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen."

Over hoe men met deze afwijzende citaten kan omgaan, denkt men verschillend. Sommigen zoeken naar een alternatieve theologische uitleg, anderen geven een sociologische of historische uitleg en voorlichters over homoseksualiteit komen meestal tot de conclusie dat men het debat niet moet zoeken in een uitleg van bijbeluitspraken maar een gesprek van hart tot hart.

alternatieve theologische uitleg

Door sommige theologen wordt gepoogd om een minder negatieve uitleg te geven aan de Bijbelse citaten. Men komt dan vaak tot de conclusie dat god alle mensen evenveel lief heeft. Vaak stelt men ook dat afwijzende uitspraken over homoseksualiteit berusten op een misverstand (bijvoorbeeld dat het verhaal van Lot verkeerd vertaald is; dat het niet gaat over een afwijzing van homoseksualiteit, maar van ongastvrijheid). Tenslotte betoogt men dat het eenzijdig is om homoseksualiteit vanuit de bijbel te verbieden. In de bijbel sommen discipelen als Paulus tal van verboden op, waarvan de meeste tegenwoordig niet meer worden nageleefd door christenen (bijvoorbeeld het eten van varkensvlees).

historische uitleg

Sociologen en historici wijzen op de context waarbinnen de uitspraken in de bijbel tot stand kwamen. Zij tonen vaak aan dat omstandigheden waarin de Joden verkeerden niet vergelijkbaar is met de situatie van heden (bijvoorbeeld het taboe op homoseksualiteit en masturbatie in de context van een grote nadruk op voortplanting die toentertijd van levensbelang was voor een woestijnvolk in primitieve omstandigheden, of de afwijzing van homoseksueel misbruik van tempelslaven). Dat roept de vraag op in hoeverre diverse concrete geboden en verboden algemeen toepasbaar zijn of nog relevant voor deze tijd.

mensenrechten context

In Nederland zijn er grote verschillen in hoe mensen denken het uiten van seksuele geaardheid. Sommigen jongens vinden een willekeurige blik van een homoman al aanleiding om iemand in elkaar te slaan. Als homomannen of lesbische vrouwen elkaar op straat zoenen of hand in hand lopen, wordt dit ook door veel Nederlanders al als onbehoorlijk ervaren. In sommige christelijke kringen wordt het zeggen dat je homo, bi of lesbisch bent als provocerend en onbehoorlijk ervaren. Docenten en voorlichters zullen in hun klassen met hun leerlingen een manier moeten vinden over hoe we in Nederland met zulke meningsverschillen omgaan. In een democratisch land mag je alles vinden maar niet al je aversies uitleven en zoeken we naar een sociale omgang waarbij we respectvol omgaan met onze verschillen. Discriminatie is verboden en orthodox christelijke scholen zijn al diverse malen terecht gewezen door het Mensenrechtencollege.

benadering door voorlichters

Voorlichters over homoseksualiteit overleggen geregeld over hoe zij moeten omgaan met de veroordeling van homoseksualiteit op grond van de bijbel. In het algemeen komt men tot de conclusie dat het geen zin heeft om met fundamentalistische gesprekspartners in gesprek te gaan over de letterlijke interpretatie van de uitspraken in de bijbel. De voorlichters zijn immers geen theologen. In het algemeen wordt daarom aangeraden om met gelovigen niet in discussie te gaan over de bijbel, maar over medemenselijkheid, onderling respect en de emoties die zij (en homoseksuelen) ervaren rond homoseksualiteit.

Voorlichters die zelf een christelijke achtergrond hebben, kunnen daarbij aansluiten op gevoelens die zijzelf hebben gehad toen zij ontdekten dat zij homoseksueel waren. Ook zij hebben vaak zelf gezocht naar erkenning van deze gevoelens in de bijbel. Bij het gesprek met gelovigen over deze zoektocht kunnen zij als ervaringsdeskundigen wel diverse citaten uit de bijbel met elkaar vergelijken. Dat laatste echter niet zozeer om aan exegese (Bijbeluitleg) te doen of om "gelijk te krijgen", maar als reflectie en verwoording van gevoelens.

Lees hier meer over verschillende strategieën bij de voorlichting aan gelovige jongeren.

Voor een theologische / historiserende uitleg van de bijbeluitspraken, zie Larry Toothman, "The Big Eight" (Engels)

Peter Dankmeijer

(pagina herzien op 8-4-2017)