faq

homoseksualiteit in de koran

Op een aantal plaatsen in de koran wordt homoseksualiteit afgewezen. Een aantal voorbeelden:

 • 7:80 of 81: "En Lot, toen hij tot zijn volk zei: Zullen jullie een gruweldaad begaan die nog niemand van de wereldbewoners voor jullie heeft gepleegd?"
 • 7:81 of 82: "Gij nadert met wellust mannen in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat." Ook vertaald als: "Jullie zijn overmatige mensen"
 • 7:84: "En Wij lieten (stenen) regen op hen vallen. Kijk daar hoe het einde was van de boosdoeners."
 • 11:80: "Zij antwoordden: Gij weet wel dat wij geen recht hebben op uw dochters en gij weet best wat wij wensen."
 • 11:83: "Toen Ons gebod kwam, keerden Wij die stad (Sodom) ondersteboven en Wij deden er brokken klei laag boven laag op regenen."
 • 11:87: "En zijn volk kwam op hem toegesneld; zij hadden voordien al slechte daden begaan. Hij zei: Mensen, hier zijn mijn dochters, zij zijn reiner voor jullie. Vreest dan God en maakt mij niet te schande om mijn gasten."
 • 11:79: "Zij zeiden: Jij weet wel dat wij op jouw dochters geen recht hebben en jij het best wat wij wensen."
 • 21:75: "En aan Lot schonken Wij wijsheid en kennis. En Wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde. Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk."
 • 26:166: "Nadert gij van alle schepselen de mannen!"
 • 26:167: "En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen!"
 • 26:169: "Hij (Lot) zeide: "Waarlijk, ik veracht uw handelswijze."
  27:55: "En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: Begaat gij geen onzedelijkheid tegen beter weten in!"
 • 27:56: "Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen? Nee, gij zijt een onwetend volk."
  27:59: "En Wij deden een regen over hen komen, en vreselijk was de regen voor de gewaarschuwden."
 • 29:30: "Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op de weg, en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten? Maar het antwoord van het volk was niets anders dan dat zij zeiden: Breng de straf van God over ons als gij de waarheid spreekt."
 • 29:31: "Hij (Lot) zeide: "Help mij mijn Heer, tegen het volk dat onheil sticht."
 • 29:32: "En toen onze boodschappers Abraham het nieuws brachten, zeiden zij: We willen het volk dezer stad vernietigen; want haar inwoners zijn onrechtvaardigen."
 • 54:37: "En zij probeerden hun gasten te schande te zetten (door ze te vragen om seks met hen te hebben). Toen ontnamen wij hun ogen het gezichtsvermogen. Proef dan mijn bestraffingen en mijn waarschuwingen."

We kunnen zien dat de afwijzing van seks tussen mannen in de koran op dezelfde gronden wordt afgewezen als in de bijbel. Net als bij de kritiek op deze passages in de bijbel, verwijst men er soms naar dat de veroordeling wellicht helemaal niet (uitsluitend) betrekking heeft op seks tussen mannen. De koran heeft het vaak over "wellustig gedrag", waaronder men onder meer verstaat: onbehoorlijk kijken naar het lichaam van een ander (onbehoorlijk in de context van het Midden Oosten in die tijd), masturbatie, en schending van de openbare eerbaarheid (ook in de context van de plaats en tijd). Dat is wat specifieker dan de vaak meer wat vage bewoordingen in de bijbel, die meerdere hedendaagse interpretaties toelaten.

Een meer vrije interpretatie van de koran is dat Allah de mensen een eigen verantwoordelijkheid geeft om een goed leven te leiden. Geestelijken zouden dit niet mogen veroordelen, dat is het recht van Allah alleen. Homoseksualiteit zou net als andere vormen van seks alleen slecht zijn als het gaat om misbruik, overmaat of schending van de publieke eerbaarheid. Het is wel goed om ons te realiseren dat zulke "vrije" interpretaties (nog) niet gangbaar zijn in de mainstream islamitische gemeenschappen. De hardline mainstream mening is dat de koran teksten door Allah aan Mohammed gegeven zijn en "dus" letterlijk de waarheid en de richtlijn. Daardoor is er volgens orthodoxe moslims - net als bij orthodoxe christenen - geen discussie over mogelijk. In zo'n context voorlichting over mensenrechten rond seksuele diversiteit vrijwel onmogelijk. Daarom kiezen docenten en voorlichters in een context met orthodoxe gelovigen vaak andere strategieën dan een gesprek over als heilig beschouwde teksten. Lees hier meer over welke voorlichtingsstrategieën je kunt kiezen

Een meer gedetailleerd commentaar op wat de koran zegt over homoseksualiteit vind je in:

'What the Qur'an says about homosexuality'

(Engels).
Opmerkingen van en over homoseksuele moslims zijn onder meer te vinden op Queer Jihad.

mensenrechten context

In Nederland zijn er grote verschillen in hoe mensen denken over "onbehoorlijk" of "openbare eerbaarheid". Veel Moslimjongens douchen met een broek aan omdat elke toevallige blijk naar hun geslachtsdelen al haram kan zijn, en sommigen vinden een willekeurige blik van een homoman al aanleiding om iemand in elkaar te slaan. Als homomannen of lesbische vrouwen elkaar op straat zoenen of hand in hand lopen, wordt dit ook door veel autochtone Nederlanders al als onbehoorlijk ervaren. In sommige christelijke kringen wordt het zeggen dat je homo, bi of lesbisch bent als provocerend en onbehoorlijk ervaren. Docenten en voorlichters zullen in hun klassen met hun leerlingen een manier moeten vinden over hoe we in Nederland met zulke meningsverschillen omgaan. In een democratisch land mag je alles vinden maar niet al je aversies uitleven en zoeken we naar een sociale omgang waarbij we respectvol omgaan met onze verschillen. Discriminatie is verboden en orthodox islamitische uitspraken die mensen uitsluiten op grond van homoseksuele oriëntatie of tot geweld oproepen zijn al diverse malen veroordeeld.

Peter Dankmeijer

(pagina herzien op 8-4-2017)