nieuws

psychologen en pedagogen maken lhbti hulpverlening tot prioriteit

20 juni 2015 - Tijdens de landelijke themabijeenkomst ‘Gender sensitieve hulpverlening aan LHBTI tekende drs. Michaël von Bönninghausen als voorzitter van het samenwerkingsverband ‘Seksualiteit & diversiteit’ van de landelijke vereniging van psychologen en pedagogen het NIP en NVO een verklaring om zich aan te sluiten bij de landelijk Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. De vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur van het NIP, drs. Jeroen Muller, zei dat het NIP en NVO een belangrijke rol hebben in het zorg dragen van een professionele gender- en cultuursensitieve hulpverlening aan LHBTI (lesbische, homo, biseksuele, transgender en interseksuele) jongeren. Hierdoor wordt de zorg voor LHBTI leerlingen versterkt met ruim 19.500 hulpverleners.

Onderzoek laat zien dat LHBTI jongeren meer dan vijf maal zoveel zelfmoordpogingen doen dan heterojongeren. Naast problemen in de thuissituatie moeten we de oorzaken ook zoeken in het onveilige klimaat op scholen. Vanuit LHBTI zelforganisaties wordt aangegeven dat het pedagogisch klimaat en de hulpverlening onvoldoende aansluit op de vragen en behoeften van LHBTI jongeren en onderwijspersoneel. Het is nodig om een verbeterslag te maken in alle fasen van het hulpverleningsproces: van het signaleren van psychische nood, het verrichten van diagnostiek, de (therapeutische) behandeling en tot en met de nazorg en advies aan scholen voor klimaatsverbetering.

Het NIP (het Nederlands Instituut voor Psychologen) en NVO (de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) besloten dat hulpverlening aan LHBTI jongeren en onderwijspersoneel een extra impuls nodig heeft. Daarbij zal ook aandacht zijn voor jongeren met een intersekse conditie. NIP en NVO gaan daarom zorg dragen voor professionalisering van psychologen en pedagogen op dit terrein. Het samenwerkingsverband ‘Seksualiteit & diversiteit’ van het NIP en NVO gaat hiervoor in de komende jaren een reeks van activiteiten ontwikkelen.

Speciale aandacht is er op dit moment voor de LHBTI hulpverlening met een biculturele achtergrond en de hulpverlening aan transgenders. In diverse gemeenten speelt de vraag of er een aparte hulpverleningsvoorziening gecreëerd moet worden voor biculturele LHBTI jongeren.