MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen

5 juni 2017 - Na een serie van 6 artikelen over wat we uit de wetenschap en ervaringen weten over wat werkt om effectief aan LHBTI emancipatie in scholen te werken, brengt EduDivers een bundeling van deze artikelen uit. De brochure is een bijdrage aan de discussie die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit in het veld voert over wat de volgende stappen zouden moeten zijn om het draagvlak en effect te vergroten.

magere voorlichting, meer schelden

De brochure heet "De wetenschap over respectvol omgaan met seksuele diversiteit" . "Respectvol omgaan met seksuele diversiteit is de tekst van het kerndoel dat aandacht voor seksuele diversiteit verplicht stelt. De Onderwijsinspectie constateerde echter dat er weliswaar na 5 jaar verplichting wel wat meer voorlichting wordt gegeven, maar dat van de duur en aard van de voorlichting niet verwacht mag worden dat leerlingen "meer respectvol omgaan" met seksuele diversiteit. Sterker: er zijn aanwijzingen dat de huidige vormen van voorlichting de kennis wel wat verbeteren, maar tegelijkertijd dat ook het niveau van negatief gedrag, zoals homoschelden toeneemt. Het is dus hoog tijd dat er meer gekeken wordt naar de impact van wat we doen.

meer aandacht voor omgangsvormen en leiderschap nodig

De bundel artikelen volgt de jarenlange verkenning en ervaringen die EduDivers opdeed met het DOEL model. "DOEL" staat voor de vier pijlers van een adequaat schoolbeleid: Diagnose/doelen, Omgevingsmaatregelen, Educatie en Leerlingenzorg en -participatie. Uit de verkenning blijkt dat interventies op elk van deze gebieden niet gelijkwaardig invloed hebben op de veiligheid van de school.

Naar schatting dragen omgevingsmaatregelen voor 60% bij aan het totale effect. Het gaat dan vooral om het maken en handhaven van goede afspraken over omgangsvormen, dus precies dat "respect" waar het in de kerndoelen om gaat.

De nadruk ligt op dit moment echter op voorlichting en educatie, dat naar schatting maximaal 15% bijdraagt aan een veilig klimaat. Het is de vraag of in Nederland die 15% gehaald wordt; de programma's zijn meestal niet gericht op het beperken van negatief gedrag maar op een meer algemene bewustwording van seksuele diversiteit.

Leerlingenzorg en -participatie draagt wellicht voor zo'n 5% bij, er van uitgaande dat perfecte leerlingenzorg de meeste LHBTI leerlingen die hulp behoeven, bereikt.

Leiderschap van schoolleiders (diagnose en doelen stellen, en strategisch verbetering doorvoeren) draagt waarschijnlijk voor 20% bij, maar daar is in Nederlands nog nauwelijks aandacht voor. Om de belemmeringen en kansen op dat punt extra te belichten, maakte EduDivers een schets van de argumenten en mechanismen die spelen in de eerste gesprekken van adviseurs die scholen aanspreken op hun LHBTI vriendelijkheid. EduDivers pleit voor meer aandacht voor de verantwoordelijkheid en rol van schoolleiders, die de gatekeepers van het schoolveiligheidsbeleid en burgerschapsvorming zijn.