eduDivers - kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016

Onderwijsinspectie durft kwaliteit invoering kerndoelen niet te beoordelen

Scholen besteden slechts “enigszins” en zonder beleid aandacht aan seksuele diversiteit. Dat is volgens de Inspectie genoeg om te voldoen aan de kerndoelen over seksuele diversiteit. EduDivers is teleurgesteld en geïrriteerd. “Als de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs niet mag beoordelen, hoe houden we die dan op niveau? Het zou toch ook vreemd zijn als de Inspectie de invoering van het vak rekenen goed genoeg vindt als er alleen een incidentele bewustwordingsles over wordt gegeven?

“Enigszins” aandacht volgens Inspectie juridisch genoeg

EduDivers ziet in de manier waarop de Onderwijsinspectie met het thema seksuele diversiteit omgaat duidelijk de beperkingen van het Nederlandse onderwijssysteem terug. De Inspectie zegt dat seksuele diversiteit op vrijwel alle scholen tenminste enigszins aan de orde komt. (pagina 8) Dat is een zeer enge opvatting van de kerndoelen. In de kerndoelen staat immers (de leerling) “leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” Uit de wetenschap blijkt ondubbelzinnig dat “respect” niet aangeleerd kan worden binnen een of enkele incidentele lessen. Een programma dat dit beoogt zal op zijn minst aandacht moeten besteden aan het systematisch verbeteren van de houding van de leerlingen en van hun praktische sociale gedrag. Dit beaamt de Inspectie ook, maar, zo zegt de Inspectie: Het behoort het niet tot de taak van de inspectie daarvan een beoordeling te geven en, zo zegt de Inspecteur-generaal Monique Vogelsang in haar voorwoord: Of het beter moet, is afhankelijk van wat de samenleving van scholen verwacht en in wettelijke kaders is vastgelegd .

EduDivers vraagt om leiderschap bij betere invoering kerndoelen

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, stelt de vraag: “Als de Onderwijsinspectie niet de taak denkt te hebben om op dit punt de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, hoe handhaven we die dan in Nederland?” De Inspectie geeft in haar rapport wel aan dat de huidige kwaliteit van de invoering van de kerndoelen niet zal leiden tot het respect dat het kerndoel beoogt. Dankmeijer: “Je zou de slotopmerking van Monique Vogelsang in haar voorwoord kunnen opvatten als een verkapte oproep aan de samenleving om meer leiderschap te tonen en meer aan te geven wat we van scholen verwachten.”

Onderwijslliantie

EduDivers maakt deel uit van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. Die verzamelt met ingang van dit schooljaar goede voorbeelden bij schoolbesturen, schoolleiders, docenten en leerlingen in zowel primair als voortgezet onderwijs. Hoe geeft hun school invulling aan de kerndoelen rondom seksuele diversiteit? En hoe wordt ervoor gezorgd dat ook leerlingen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel zijn zich veilig voelen? De Onderwijsalliantie inventariseert hierbij wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn, vooral met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijsaanbod. In april 2017 presenteert zij de bevindingen en adviezen.
Naast EduDivers zitten in de Onderwijsalliantie ook: de AOb, CNV Onderwijs, COC NL, Stichting School & Veiligheid en GALE. De Onderwijsalliantie voert haar programma uit in nauw overleg met de PO-Raad en de VO-raad.

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE

meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Peter Dankmeijer (directeur EduDivers)
06 53 862 958
p.dankmeijer@edudivers.nl