onderwijsbeleid

beroeps- en volwassenenonderwijs

De aandacht voor veiligheid in de BVE sector gaat vooral uit naar breed veiligheidsbeleid en is doorgaans vooral gericht op controle. Het weinig onderzoek naar homoseksualiteit in deze sector heeft tot nu toe geen consequenties gehad. In de MBO sector techniek, PC scholen en in inburgeringscursussen lijken schrijnende problemen te bestaan. Het is lastig hiervoor aandacht te krijgen: men ziet soms wel dat homovijandigheid een probleem is, maar het krijgt zelden of nooit genoeg prioriteit om aan te pakken.

beleid rond veiligheid in het algemeen

In de afgelopen jaren (2000-2002) is er in de BVE sector (Beroeps- en Volwassenen Educatie) meer aandacht ontstaan voor veiligheid. Die aandacht gaat echter vooral uit naar gewelddadige omgangsvormen tussen studenten en vooral bestreden met toegangspoortjes en aanwezigheid van politie op of rond schoolgebouwen. Hiervoor zijn door de BVE-raad diverse instrumenten ontwikkeld. Op onderdelen is door het APS project School en Veiligheid en EduDivers gepoogd hier en daar aandacht te geven aan homoseksualiteit. Dit aspect lijkt echter weinig prioriteit te hebben bij het bestuur van de BVE-raad.

onderzoek

Er is weinig onderzoek gedaan naar homoseksualiteit in ROC's. In 1995 deed Petra Velthuysen van Factor een behoeftenonderzoek naar homobeleid in de BVE sector in Utrecht. Haar conclusie was dat de meeste docenten en directieleden homobeleid van belang vinden, maar dat tijdgebrek hen belemmert. Het geven van een voorlichting aan docenten van de instelling over eventuele identiteitsproblemen bij cursisten was de meest gewenste optie. De aandacht zou dan ook vooral moeten gaan naar vertrouwenspersonen. Verder werd aanbevolen zich allereerst te richten op MBO colleges (techniek sectoren en PC scholen) omdat daar de situatie het 'meest schrijnend' zou zijn. Dit onderzoek, dat werd gedaan in opdracht van de gemeente Utrecht, heeft voor zover bekend geen vervolg gehad door het aanbieden van een training.

De BVE-raad heeft in haar onderzoek naar veiligheid in 2005 vragen gesteld over homoseksualiteit. Daaruit bleek dat homoseksuelen zich niet onveiliger voelen dan heteroseksuelen. Betrokkenen uit de sector vinden dit verbazingwekkend; het kan begrijpelijk zijn voor sectoren als mode en persoonlijk verzorging, maar onbegrijpelijk voor sectoren als techniek. Een mogelijke verklaring is dat veel homo/lesbische respondenten er niet voor uitkomen. Op die manier vermijden zij confrontatie met directe onveiligheid. Hiernaar heeft de BVE-raad echter niet gevraagd.

inburgeringscursussen

Docenten van inburgeringscursussen vinden het aan de orde stellen van homoseksualiteit erg lastig. EduDivers deed in 2000 een inventarisatie van de aandacht voor homoseksualiteit binnen lesmethoden die men binnen inburgeringscursussen gebruikt en ontdekte dat homoseksualiteit wel in de kerndoelen van inburgeringscursussen staat, maar in de lessen niet wordt uitgewerkt.

Sinds de verscherping van de immigratieregels moeten migranten hun inburgeringscursus al in hun land van herkomst doen. In de DVD cursus die daarvoor beschikbaar is, komt homoseksualiteit kort aan de orde. In landen waar homoseksualiteit verboden is (onder andere Marokko!) is dit onderdeel echter weggelaten. De reden die het Ministerie van Justitie hiervoor aanvoert is dat publicatie van dergelijk materiaal in de betrokken landen strafbaar zou zijn.

Deze pagina is bijgewerkt tot 5 januari 2008