over edudivers

schooladvies op maat

EduDivers visitatie: een speciale vorm van advies biedt EduDivers in de vorm van een visitatie, die een dagdeel of een hele dag kan duren. Dit levert u een uitgebreid en onderbouwd advies op. Lees meer...

EduDivers ondersteunt scholen met advies op maat rond veiligheid, omgangsvormen en diversiteit/homodiscriminatie. Hiervoor hanteert EduDivers de DOEL methode.

doelen van de schoolbegeleiding

 • Scholen helpen bij het creëren van een intern draagvlak voor hun aanpak veiligheid met expliciete aandacht voor homodiscriminatie* en uitsluiting. Het gaat daarbij om een veilige sfeer op school en niet alleen om het voorkomen van (al dan niet homo-) incidenten.
 • Scholen deskundig maken om hun aanpak meer effectief te maken. Dit betekent vooral aandacht voor een samenhangende aanpak. Het opnemen van een regel in een beleidsnotitie of incidentele voorlichtingen hebben elk op zich te weinig effect.
 • Scholen assisteren bij het integreren van praktische activiteiten in wat de school al regulier doet. Op deze manier verankert men de aandacht voor veiligheid en diversiteit.

activiteiten binnen de schoolbegeleiding

 1. Kennismakingsgesprek met directie: verkennen van de situatie, sterke punten, knelpunten en kansen voor verbetering. Uitleg DOEL methode.
 2. Nader overleg met zorgcoördinator, veiligheidscoördinator en andere contactpersonen die goed zicht hebben op de werkvloer. Vaststellen korte en langere termijn doelen, kansen voor de korte termijn en plan van aanpak.
 3. In veel gevallen volgt na deze eerste verkenning een wat grondiger onderzoek naar in hoeverre zich knelpunten voordoen, via interviews, vragenlijsten of een docentenworkshop.
 4. Terugkoppeling naar directie voor groen licht plan van aanpak. Het plan is op maat van de school. Het kan onder meer omvatten: visievorming, bijstellen regelgeving, bewustwordingsactiviteiten voor docenten, extra lessen, aandacht via leerlingenzorg, docententraining, het tegengaan van schelden, het verbeteren van de melding van incidenten, het ondersteunen van een interne homogroep of gay/straight alliance, inzetten extern aanbod (voorlichting, theater).
 5. Advies en coaching bij uitwerking ban de plannen en uitvoering van de aanpak. Bijvoorbeeld: specifieke tips voor aanpak in de gymles, richtlijn voor omgaan met ouders, interculturele aanpak in lessen.
 6. Periodieke evaluatie en reflectie op voortgang en waargenomen effecten, overleg en beslissing tot bijstelling.
 7. Advies over integratie en verankering van verbeteringen. Bijvoorbeeld: opzet van een veiligheids/diversiteitscursus voor nieuwe docenten, doorlopende leerlijn, bijstellen incidentenregistratie, monitorvragen in Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, RI&E (een lijst met alle risico’s , en een plan voor het oplossen ervan).

investering

De intensiteit van de begeleiding hangt sterk af van de situatie en vraag van de school. Sommige scholen maken er gedurende een periode een krachtig aandachtspunt van.
In dit geval kan een traject er als volgt uit zien:

 • Een intakegesprek met de locatiedirecteur
 • Twee gesprekken met betrokken medewerkers en verslaggeving
 • Opstellen van conceptplan van aanpak
 • Een gesprek met de directie over het conceptplan
 • Opstellen van definitieve versie van het plan van aanpak

Voor de school duurt dit deel van het traject gemiddeld een jaar. Het kost de locatiedirecteur 3 uur. Daarnaast zijn betrokken: een interne coördinator (circa 5 uur werk), enkele andere informanten (bijvoorbeeld de zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, relevante vakdocenten, conciërge) (elk 3 uur). De kosten van dit traject zijn circa € 1.600,- (excl.BTW).

Andere (een meerderheid) geven er de voorkeur aan om een roze draad aan te brengen in het bredere kader van de reguliere aanpak van veiligheid en burgerschap. Dit gebeurt dan met een lage investering maar doorgaans wel over een langere periode.

In beide gevallen speelt een rol dat men een negatieve sfeer op school niet op een hele korte termijn kan veranderen. Het creëren van een prettig leer- en werkklimaat voor iedereen, waarin men openlijke seksuele diversiteit integraal meeneemt, kost tenminste enkele jaren.

De advisering door EduDivers bestaat in het begin van de begeleiding gemiddeld uit één begeleidend gesprek per kwartaal. Elk gesprek levert de school tussen de 2 en 4 uur extra huiswerk op. Deze uren zijn in eerste instantie investeringen van directieleden en de zorgcoördinator of veiligheidscoördinator. In een later stadium neemt het aantal adviesgesprekken af, maar investeren diverse docenten en andere personeelsleden wat meer naarmate zij de uitvoering ter hand nemen. Dit zijn overigens vaak reguliere les- of begeleidingsuren.

Vraag vrijblijvend meer informatie via het aanvraagformulier.

* Met homodiscriminatie bedoelen we hier: respect en ruimte voor seksuele diversiteit in het algemeen.