over edudivers

Peter Dankmeijer

Peter Dankmeijer

Functie: directeur EduDivers

contactinformatie

Vinkenstraat 116-A, 1013 JV Amsterdam

T 020 7373 2959
M 06 53 862 958
E p.dankmeijer@edudivers.nl

praktisch idealisme

Ik noem mezelf een 'praktische idealist'. Ik ben geen activist, maar als ik onrechtvaardigheid ontmoet, ga ik er wel tegenaan. Ik ben niet iemand die werkt voor het geld of een carrière. Ik werk circa 50% van mijn tijd voor EduDivers onbetaald en doneer tussen de € 5000 en €10.000 per jaar aan EduDivers activiteiten.

homo/lesbische emancipatie op scholen

Vanaf het begin van de jaren negentig is het onderwijsbeleid steeds verder gedecentraliseerd: scholen krijgen de verantwoordelijkheid voor hun eigen beleid en de regering of gemeenten hebben daar steeds minder in te zeggen. Goed voor scholen, maar LHBT-emancipatie wordt moeilijker te organiseren omdat de LHBT-beweging op lokaal niveau relatief zwak is.
Om toch iets van de grond te krijgen, nam ik in 1990 met enige anderen het initiatief om vanuit  COC Nederland een landelijk onderwijsproject op te zetten. We schreven twee brochures: een met aanbevelingen voor invoering van homo/lesbisch schoolbeleid in scholen voor voortgezet onderwijs, en een voor scholen voor basisonderwijs. De aanbevelingen werden gepresenteerd op een landelijke conferentie in 1994.

van empowerment lifestyle services naar edudivers

Met aanbevelingen kom je er echter niet. Er zou een hoop professioneel werk gedaan moeten worden om 'suggesties' om te zetten in implementatie. In 1993 werd reeds duidelijk dat een dergelijk professioneel traject niet haalbaar was voor vrijwilligers. Daarnaast bleek het COC in 1993 niet klaar te zijn om ruimte te creëren voor het opzetten van een kostendekkend adviesbureau, zoals ik voorstelde. Daarom nam ik - met enige aarzeling - de stap om Empowerment Lifestyle Services op te zetten, zodat we toch door konden gaan met het werk. In 2010 zijn de activiteiten van Empowerment overdragen aan de nieuwe Stichting: dezelfde mensen, een nieuwe, meer professionele vorm.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen

Het eerste dat we in 1993 deden was onderzoeken hoe de meer dan 30 vrijwilligersgroepen die voorlichting gaven over homoseksualiteit functioneerden. Deze groepen bereiken circa 13% van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland en zouden daardoor waardevolle partners voor Empowerment konden zijn bij emancipatieprojecten. Eind 1994 werd het onderzoek afgerond en in 1995 ontwikkelden we een ondersteuningspakket. Jammer wilden de voorlichtingsgroepen wel graag gratis ondersteuning, maar waren ze niet bereid of in staat om samen met ons te weren aan projecten. Daarmee mislukte de startstrategie van Empowerment. In 1996 besloten we ons niet in de eerste plaats op de ondersteuning van voorlichtingsgroepen te richten.

ondersteuning van scholen

Vanaf 1996 zijn we ons gaan richten op aanbod naar scholen zelf. We sloten daarbij aan op het concept van 'De Veilige School' dat toen landelijk in de ode was gekomen. We ontwikkelden op maat ondersteuning voor leerlingenbegeleiding, homo/lesbische voorlichting, en de bevordering van een veilig klimaat voor homo's en lesbo's in scholen. Tot aan de dag van vandaag heeft EduDivers een uitgebreid aanbod aan cursussen en publicaties voor scholen. Helaas lopen scholen niet de deur plat voor zulke ondersteuning. Daarom bezonnen wij ons op andere strategieën om effectiever te kunnen werken. Dit kwam in een stroomversnelling door de opdracht van de gemeente Amsterdam om alle scholen in de regio te gaan begeleiden (2007-2011). Op basis van deze ervaringen en van onderzoek naar effectief schoolbeleid rond homo-emancipatie ontwikkelde EduDivers de DOEL Methode om scholen te begeleiden.

stimulering van landelijk beleid

Vanaf 1998 zijn we daarbij begonnen met een lobbytraject om een landelijke prioriteit voor LHBT-emancipatie te bewerkstelligen. De kansen daartoe kwam in 1999 en 2001. In 1999 werkten we samen met het COC Nederland aan het opbouwen van een netwerk van ambtenaren homobeleid in gemeenten. Dit project leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid, dat later overging naar het landelijk instituut voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE. Ik was de oprichter van dit kenniscentrum en werkte er tot 2012.

In 2001 verscheen de nieuwe overheidsnota 'Overheidsbeleid en homoseksualiteit' (ook wel 'Paars over Roze' genoemd). In de voorbereidingen daartoe deed het homojongerenblad Expreszo met ondersteuning van Empowerment een enquête naar de veiligheidsbeleving van scholieren. Empowerment vergeleek de resultaten met de veiligheidsbeleving van scholieren in het algemeen en constateerde dat homoscholieren zich 4 tot 5 maal zo onveilig voelden. Daarmee gaven we kamerleden argumenten om bij de regering sterk aan te dringen op nieuw beleid. De suggesties die Empowerment aangaf voor landelijke en lokale beleidsmakers werden voor 90% overgenomen door staatssecretaris Adelmund.

Vanaf 2002 begon de regering deze voornemens in de praktijk te brengen. In diverse projecten werkten we samen met het COC Nederland, APS en de AOb aan projecten rond integraal schoolbeleid in scholen zelf. Empowerment ontwikkelde projecten en adviseerde over de uitvoering en de rapportage, COC Nederland coördineerde de projecten en andere partners deden de uitvoering. Empowerment evalueerde in samenwerking met de Rutgers NISO Groep de projecten uit de jaren 2002-2005 en publiceerde begin 2008 het boekje "De roze draad in veiligheid op school", een handreiking voor schoolmanagers om stapsgewijs LHBT-emancipatie mee te nemen.

In 2007 kondigde de nieuwe regering een herijking van het homobeleid aan en streefde door een reeks maatschappelijke allianties tussen LHBT-organisaties en reguliere organisaties naar integratie van homo-emancipatie in de 'haarvaten van de samenleving'. In overleg met het Ministerie van OC&W positioneert EduDivers zich sindsdien als landelijk kenniscentrum en als ondersteuner van maatschappelijke allianties. EduDivers is en van de deelnemers aan de (projectgroep) landelijke Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit. 

Vanaf 2012 startte EduDivers in het kader van de landelijke alliantie de MijnID campagne, waarin we mensen in en rond scholen stimuleren en begeleiden om hun school kritisch te bekijken en integratie van seksuele diversiteit in burgerschap en veiligheid te bevorderen.

internationaal: gale

EduDivers (en voorheen Empowerment) zijn niet op winst gerichte organisaties, maar soms houden we wel geld over, bijvoorbeeld door geld te verdienen met (onbetaalde) overuren. Deze bedragen zetten we in voor nieuwe projecten en initiatieven die niet door fondsen of overheden betaald worden. In 2005 en 2006 gebruikte ik mijn sabattical om een wereldwijde verkenning te doen naar de behoefte aan internationale uitwisseling rond voorlichting over seksuele diversiteit. Dat leidde tot een plan van aanpak waarvoor HIVOS ons een vijfjarige subsidie gaf. In 2011 eindigde deze bijdrage en stond een een netwerk van bijna 600 educators, hadden we 10 internationale projecten uitgevoerd en was GALE (The Global Alliance for LGBT Education) een formele partner van UNESCO geworden.

Vanaf 2011 krijgt GALE subsidie van onder meer OCW voor internationale lobby voor het recht op onderwijs voor LHBT en van de Europese Unie voor diverse projecten rond voorlichting en schoolveiligheidsbeleid.

Publicaties door Peter Dankmeijer