over edudivers

evaluatie adelmundpilots

In dit project gaat het om de meting van de effecten van de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit. Het project, in de wandelgangen ook wel Adelmundpilots genoemd, werd opgezet als cruciaal element in de homo-emancipatiestrategie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Eén van de voornemens was om via proefprojecten uit te zoeken welk soort beleid door de school zelf effectief is voor het bevorderen van homo-emancipatie en veiligheid van homoseksuele leerlingen en personeel. Voorheen waren de suggesties voor homo-emancipatie vooral aangedragen door belangenorganisaties. Deze leidden er echter niet toe dat scholen zelf verantwoordelijkheid namen voor het aanpakken van homodiscriminatie. Deze proefprojecten zouden schooleigen suggesties moeten opleveren voor een aanpak van homo-emancipatie binnen bredere kaders van veiligheid en openheid. Een volgende stap zou kunnen zijn om op basis van de resultaten meer toegesneden les- en ondersteuningsmethoden voor scholen te ontwikkelen.
De pilots werden tussen 2002 tot 2005 door het APS uitgevoerd. Het had als doel om vier scholen volgens onderstaand schema te laten experimenteren met het opnemen van homo-emancipatie in hun reguliere beleid.

samenvatting

In dit project ging het om de (na)meting van de effecten van de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit. Vier van de vijf proefscholen hebben een statische voormeting uitgevoerd. Maar omdat de uitvoering van de proefprojecten op de vijf betrokken scholen uiteenlopend verliep, is het niet mogelijk op alle scholen exact dezelfde evaluatie uit te voeren. Het is nodig meer zicht te krijgen op wat er exact is gebeurd op de scholen. Daarom kiezen we in dit project voor een combinatie van een kwalitatieve en een kwantitatieve aanpak. Het plan van aanpak heeft drie stappen:

 1. Evaluatie: procesevaluatie, enquête onder docenten, enquête onder leerlingen
 2. Analyse en bespreking van de resultaten: met de deelnemers aan de projecten, met schoolbegeleiders, met bestuurders en deskundigen
 3. Verspreiding van de leerervaringen: rapportage, wetenschappelijk artikel, brochure voor schoolmanagers

trefwoorden

Integraal schoolbeleid, seksuele diversiteit, veiligheid, homo-emancipatie, schoolleiders

doel en doelgroep

Bij het opzetten van het project is al veel nagedacht over de doelen en aanpak van inclusief schoolbeleid op het niveau van docenten en scholieren. Het APS operationaliseerde vijf doelen op schoolniveau, waarvan er twee minimaal binnen scholen moesten worden behaald:

 1. Wie zich meer intolerant gedraagt tegenover homoseksuelen kan rekenen op maatregelen van de leiding.
 2. Homoseksuele personeelsleden kunnen openlijk voor hun seksuele voorkeur uitkomen als ze dat willen.

Het hoofddoel van dit project is geweest om na te gaan of deze doelen zijn bereikt en welke factoren daaraan hebben bijgedragen.
Uit de begeleiding en voorbereidende evaluatie-interviews uit begin 2006 bleek dat de proefprojecten met veel knelpunten te kampen hadden. Naar verwachting beïnvloed dat de uitkomsten van de evaluatie. Maar ook van valkuilen kan men leren. Een tweede doel was daarom om te beschrijven welke risico's men loopt en hoe men die mogelijk kan vermijden of overwinnen.

Daarnaast moest het project ervoor zorgen dat de leerervaringen van de scholen en de begeleiders breed bekend worden. Schoolbesturen, schoolbegeleiders, gemeenten en belangenorganisaties kunnen daardoor de leerervaringen binnen hun eigen praktijk inzetten en mogelijke valkuilen voorkomen.

leerervaringen

 • Wat het effect van de maatregelen en activiteiten is, is lastig te zeggen
 • Ook is het lastig in te schatten welke van de bovengenoemde activiteiten puur een gevolg zijn van het Adelmund project
 • Docenten geven aan dat er meer bewustwording is en daarmee samenhangend meer draagvlak
 • Door die bewustwording onder docenten is er meer draagvlak gecreëerd voor aandacht en activiteiten op het gebied van seksuele diversiteit
 • Het project kan alleen slagen als de directie van een school volledig achter het project staat en op school een goede en enthousiaste kartrekker is te vinden
 • Verder is het van belang dat als het in de gedragscode van een school wordt opgenomen, dat die gedragscode ook goed onder de aandacht wordt gebracht
 • De code moet zowel onder leerlingen en docenten echt leven, anders heeft het aanpassen of maken van die code ook geen zin
 • Verder vinden docenten dat er meer aandacht moet worden besteedt aan het doorgaan met het project; het project moet meer handvatten bieden om het te kunnen verankeren
 • De meningen zijn verdeeld over hoe expliciet de aandacht voor homoseksualiteit moet zijn: moet er expliciet in de schoolcode staan dat negatief gedrag ten opzichte van homoseksualiteit niet wordt getolereerd, of moet je juist opnemen dat je diversiteit in het algemeen koestert?

stand van zaken

Het project is op 18 februari 2008 met een studiedag en de publicatie van een handreiking voor schoolleiders afgerond.

achtergrondinformatie

Waar: Nederland, landelijk
Begin/einddatum: januari 2007 februari 2008
Globale begroting: 66.000 euro
Financiering door: Ministerie van OCW

partners

Het project is uitgevoerd door EduDivers en de Rutgers Nisso Groep. In het project nam de Rutgers Nisso Groep wederom de onderzoekscomponent voor haar rekening. EduDivers zorgde voor de logistiek van de evaluatie in de scholen en voor de bespreking en verspreiding van de resultaten in het onderwijsveld.

contactpersonen voor meer informatie

EduDivers
Peter Dankmeijer
info@edudivers.nl
06 53 862 958

door Peter Dankmeijer op 6 januari 2008