over edudivers

landelijke hetero-homo onderwijsalliantie

De landelijke alliantie bestaat uit de AOb (Algemene Onderwijsbond), CNV Onderwijs (Christelijk Nationaal Vakverbond), het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO (Centraal Bureau Openbaar Onderwijs), EduDivers (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs) en COC Nederland. Van 2008 tot 2011 ondersteunen zij landelijke organisaties, onderwijswethouders en lokale organisaties bij het vormgeven van een meer actieve aanpak om scholen te bewegen homovriendelijker te worden.
Het project wil draagvlak creëren bij onderwijsorganisaties die invloed hebben op de scholen. Het doel daarvan is om de onderwerpen homoseksualiteit, diversiteit en non-discriminatie in de eigen organisatie te integreren en daarbij aan te sturen op concrete acties in hun contacten met scholen.
Website van de alliantie: vrolijkescholen.nl

opdracht

In de regeringsnota 'Gewoon homo zijn' in 2007 wordt onderwijs als een van de speerpunten genoemd waarop de aandacht voor het homo/lesbisch emancipatiebeleid zich zou moeten focussen. Prioriteiten zouden hierbij liggen op het verbreden van het draagvlak bij het onderwerp homo-emancipatie van specifieke homogroepen en homo-organisaties naar brede (onderwijs)organisaties.
Het einddoel is natuurlijk een vergroting van (het gevoel van) veiligheid van homo/lesbische leerlingen en personeel en een tolerante houding tegenover het onderwerp homoseksualiteit van alle leerlingen, personeel, directie en bestuur, maar dit project richt zich nadrukkelijk niet op producten op uitvoerend niveau in de klas (voorlichtingsmateriaal). Tot nu toe bestonden projecten vaak uit concrete, maar beperkte pogingen op dat niveau. Dit project is een meerjarige inspanning om het draagvlak in vooral landelijke onderwijsorganisaties te vergroten. Het gaat dan om maar besturen (-organisaties, -koepels, gemeenten), opleidingen, Inspectie, Departement Onderwijs en andere onderwijsorganisaties.

doelen

Algemene doelen en strategie:

 1. Informatie verschaffen op maat voor (onderwijs/onderwijsgerelateerde) organisaties over homoseksualiteit in het onderwijs en de rol die de organisatie hierin heeft en kan nemen. Hierbij richten we ons in ieder geval op bevriende schoolbesturen en waar mogelijk op onderwijsondersteunende organisaties (APS, CPS, KPC), grote scholenkoepels en grote schoolbesturen (waaronder gemeenten als eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs), PABOs en lerarenopleidingen.
 2. Netwerkverbreding door het betrekken en toerusten van sleutelfiguren om het onderwerp in de organisatie en in contacten met andere organisaties en scholen het onderwerp mee te nemen en bespreekbaar te maken bij de bovengenoemde categorieën.
 3. Inbedding in een concrete aanpak door het stimuleren dat onderwijs gerelateerde organisaties het onderwerp een eigen plaats kunnen en willen geven en naar scholen en andere organisaties in hun eigen taal en binnen hun eigen cultuur aanwijzingen kunnen en willen geven om dit uiteindelijk op de onderwijswerkvloer handen en voeten te geven.
 4. Landelijke deskundigheidsbevordering zal opgezet worden voor onder andere de gemeentelijke onderwijscoördinatoren, educatieve opleidingen, schoolleiders en begeleiders van schoolleiders.

Specifieke doelen:

 1. Er is een modulair informatiepakket/scholingsproduct ontwikkeld met algemene modules (gemeenten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, educatieve opleidingen, (onderwijs)zorgcoördinatoren) met mogelijkheid tot verdere modules.
 2. Binnen de vakbonden zijn de relevante personen gesensitiveerd op het onderwerp homoseksualiteit en weten hoe ze dit mee kunnen nemen in hun contacten.
 3. De belangrijkste gemeenten (met een flinke omvang en een zekere spreiding van scholen), als eindverantwoordelijken van het openbaar onderwijs, hebben afspraken gemaakt over het te voeren beleid in de betrokken openbare scholen (in zowel PO als VO) m.b.t. homoseksualiteit binnen het veiligheidsbeleid van de scholen.
 4. Onderwijsondersteunende organisaties hebben de mogelijkheid om nieuwe, concrete voornemens te formuleren rond homo-emancipatie.
 5. Een numeriek aantal scholen heeft instrumenten m.b.t. het vormgeven van beleid mbt homoseksualiteit binnen het veiligheids-, zorg-, of anti-discriminatiebeleid.
 6. Een aantal educatieve opleidingen heeft instrumenten gekregen om aandacht te besteden aan homoseksualiteit binnen de BIO-competenties.
 7. Medewerkers van een aantal onderwijsgerelateerde instellingen, zoals een aantal besturenorganisaties, scholenkoepels, gemeenten, COC verenigingen, landelijke schoolbegeleiders en Gay & School worden geïnformeerd over do's en dont's bij de begeleiding van de integratie van homo-emancipatie in regulier onderwijs- en schoolbeleid.

activiteiten AOb

 • interne deskundigheidsbevordering
 • activeren achterban (kader) voor integratie homo-emancipatie in arbeidsvoorwaarden
 • activeren achterban (vakbondsleden) voor actie in eigen scholen
 • stimuleren en adviseren landelijke organisaties, met name lerarenopleidingen; aanscherping BIO-competenties

activiteiten EduDivers

 • deskundigheidsbevordering alliantie
 • onderzoek onder schoolleiders (voor en na het project)
 • criteria voor effectief werken aangeven
 • workshops voor landelijke onderwijsorganisaties
 • opzetten e-learning cursussen
 • advisering schoolmanagers en schoolbesturen

activiteiten CNV Onderwijs

 • interne deskundigheidsbevordering
 • activeren achterban (kader) voor integratie homo-emancipatie in arbeidsvoorwaarden
 • activeren achterban (vakbondsleden) voor actie in eigen scholen
 • integratie homo-emancipatie in MR-cursusssen
 • stimuleren en adviseren landelijke organisaties, met name Christelijke organisaties als NCO, NKSR, Bond KBO

activiteiten CBOO

 • benadering en advisering wethouders onderwijs
 • activeren achterban (besturen) voor actie in eigen scholen
 • stimuleren en adviseren landelijke organisaties, met name openbare netwerken en verzelfstandigde schoolbesturen primair en secundair onderwijs

activiteiten COC Nederland