MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

over edudivers

ondersteuning van voorlichtingsgroepen

ondersteuning van de vrijwilligersinfrastructuur ten behoeve van voorlichtingslessen over seksuele diversiteit 2010-2011

Het doel van dit project is bijdragen aan een veilige school voor iedereen, ook voor HLBT-leerlingen en docenten, door het bevorderen van een goede en effectieve voorlichting en advisering over seksuele diversiteit binnen de context van seksuele vorming, burgerschap en respect in het onderwijs.

Het project staat onder leiding van COC Nederland. EduDivers is de landelijke partner. In het project wordt samengewerkt met lokale COC-lidverenigingen en LHBT-organisaties die niet aangesloten zijn bij het COC maar wel voorlichting geven of die wens hebben. Het gaat om LKP, CHJC, Contrario, Embrace Pink Foundation, Homogroep Wageningen, DWH/Outsite Delft, Stichting Outway, Flevolandse Stichting Homobelangen, Werkgroep Homoseksualiteit Amersfoort, Landelijk Netwerk Biseksualiteit en Transvisie.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. het is begonnen in mei 2010 en zal voorlopig eindigen op 31 december 2011. Mogelijk komt er daarna een vervolg.

versterking lokale groepen

Dit doen we met name door de lokale voorlichtingsgroepen te versterken zodat zij optimaal kunnen werken. Het project wordt uitgevoerd in een interactieve samenwerking tussen de twee landelijke partners en de lokale vrijwilligersgroepen. We gaan werken met een drietal landelijke ontwikkel- en verbetergroepen. In deze groepen zitten, naast een medewerker van COC Nederland en van EduDivers, vrijwilligers uit de deelnemende lokale groepen. De deelnemende groepen krijgen daarvoor vrijwilligersvergoedingen. Sommige lokale groepen hebben steun nodig bij het opstarten van werving, marketing, training en fondsenwerving. In zulke gevallen stellen we een aantal uren beschikbaar aan een lokale betaalde medewerker. Ongeveer 14% van het projectbudget is gereserveerd voor vrijwilligersvergoedingen en andere financiële impulsen voor de lokale groepen. Dit is naar schatting een verdriedubbeling van het huidige werkbudget van de lokale deelnemende groepen.

De verleiding is groot om een aantal uitvoerende werkzaamheden op lokaal niveau te gaan betalen. We hebben echter als uitgangspunt gekozen om de uitvoering van het voorlichtingswerk als vrijwilligerswerk te beschouwen en om deze vrijwilligersinfrastructuur te versterken door onder meer extra vrijwilligers te werven. Daarmee bouwt dit project immers voort op werkzaamheden die traditioneel al gedragen worden door vrijwilligers in tegenstelling tot nieuwe projecten waarbij er geen vrijwilligerstraditie is. De kans dat dit werk structureel op langere termijn betaald kan worden verricht (bijvoorbeeld met lokale subsidies of door hogere bijdragen van scholen) achten wij gering. In het project zal wel onderzocht worden of (een deel van) de coördinatie van lokale groepen duurzaam lokaal gefinancierd kan worden. We willen de lokale groepen gedurende dit project evenwel niet laten wennen aan enige vanzelfsprekendheid daarvan. De ervaring leert namelijk dat betaling van voorlichters en/of coördinatoren een groot afbreukrisico met zich meebrengt: zodra financiering wegvalt, valt ook de nieuw opgebouwde professionele infrastructuur weg. Daarom hebben wij niet gekozen voor het aanstellen van (regionale) consulenten, maar voor het sluiten van resultaatgerichte contracten met lokale groepen.

bereik voorlichting verbeteren

In het project zullen we het bereik van voorlichtingsgroepen verbeteren door samen met de lokale groepen een gezamenlijk marketingsysteem op te zetten. We brengen jaarlijks in april en september het voorlichtingsaanbod bij scholen onder de aandacht en organiseren doorlopende aandacht voor de werving van vrijwilligers. We zorgen in nauwe samenwerking met de lokale groepen voor landelijk en lokaal professioneel wervingsmateriaal.

Er wordt 2x per jaar een coördinatorenoverleg georganiseerd dat zal functioneren als klankbord voor de voortgang van het hele project. Met een online database kunnen groepen de contacten met scholen en het beheer van de voorlichtingen beter organiseren. Voorlichtingsgroepen waar de marketing niet goed loopt, geven we waar nodig een tijdelijk budget om dit door een betaalde medewerker op te starten. We zoeken naar mogelijkheden om vanaf 2011 lokaal fondsen te werven en te verdienen om de coördinatie ook op langere termijn professioneler te laten worden.

We herhalen aan het begin van het project het onderzoek uit 1994 (zie ook subdoel 3) om het actuele bereik te bepalen. Aan het eind van het project meten we het resultaat. Momenteel worden met name de thuissteden van de lokale organisaties bereikt. We beogen meer landelijke dekking, hetgeen echter mede afhankelijk is van de medewerking van de scholen zelf.

voorlichting inbedden in reguliere programma's en flankerend schoolbeleid

Landelijk benaderen we GGD Nederland, het NIGZ, SOA-AIDS Nederland, het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO en andere relevante ontwikkelaars van schoolmethoden voor maatschappijleer en seksuele vorming met de vraag hoe we in samenwerking voorlichting over homoseksualiteit een verankerde plaats kunnen geven. Hierbij benaderen we ook de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) en de Nederlandse Vereniging voor docenten Maatschappijleer (NVLM). Een ontwikkelgroep van lokale vrijwilligers dient als klankbord. Het is echter goed te beseffen dat dé succesbepalende factor voor dit subdoel de medewerking van de landelijke methodiekontwikkelaars is. Als het binnen de projectperiode niet mogelijk blijkt om tot een werkelijke integratie en verankering van homoseksualiteit in reguliere programma’s voor seksuele vorming en maatschappijleer te komen, dan zullen we in ieder geval een voorlichtingsaanbod vanuit de lokale voorlichtingsgroepen creëren dat nauw aansluit op de bestaande lespraktijk binnen die vakken.

Naast voorlichting zijn er inmiddels vele andere instrumenten die ingezet kunnen worden om de school veiliger te maken voor HLBT-leerlingen en docenten en tolerantie te bevorderen. Denk aan docententraining, GSA’s, Roze Olifant, schooladvies en interactief theater. Ook kan de school richtlijnen opnemen in beleidsstukken. Soms hebben scholen al ondersteuning van bijvoorbeeld een GGD of een onderwijsbegeleidingsdienst. We zullen eraan bijdragen voorlichting in dat hele pakket een duidelijke plaats krijgt. Daarnaast zullen we bestaande vormen van voorlichting aanpassen zodat de lokale groepen beter kunnen aansluiten op GGD, COC of adviesactiviteiten. We stimuleren lokale groepen om samen met jongeren GSA’s op te richten en om gebruik te maken van de Roze Olifant.

continu kwaliteit verbeteren

Samen met de lokale groepen zoeken we uit wat de beste vormen van voorlichtingstraining en lesmethoden zijn. In 1994 hebben de toenmalige voorlichtingsgroepen op basis van een onderzoek dertig richtlijnen voor de kwaliteit van het voorlichtingswerk opgesteld. Door dit onderzoek te herhalen, krijgen we een actueel beeld van de situatie. Daarna gaan we nader kijken naar de training en de producten.

Met een ontwikkelgroep van lokale voorlichters en de landelijke werkgroep van voorlichtingstrainers versterken we de landelijke trainingen en steun voor werving, selectie, inwerken en intervisie in de lokale groepen. Ook versterken we de begeleiding van beginnende vrijwilligers.

Daarnaast verhogen we het effect van verschillende voorlichtingsmethoden. In samenwerking met een nog nader te bepalen onderzoeksinstituut maken we een evaluatie-instrument, die we bij bestaande voorlichtingslessen en bij de nieuwe producten gebruiken om het niveau van effectiviteit van diverse voorlichtingsmethoden te meten . De onderzoeksresultaten gebruiken we om de methoden en de marketing te verbeteren.