over edudivers

seksuele diversiteit in leermiddelen

Van mei 2013 tot september 2013 werken EduDivers en het Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling SLO in opdracht van de PO-raad en VO-raad samen aan een project om te bevorderen dat seksuele diversiteit wordt opgenomen in leermiddelen (schoolboeken en zo). Het project gaat:

  1. in kaart brengen in welke mate en op welke wijze seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt
  2. een dialoog voeren met relevante betrokkenen uit het onderwijsveld over verwachtingen van leermiddelen
  3. in samenwerking met leerlingen en docenten verkennen welke verwachtingen en suggesties leerlingen hebben ten aanzien van het onderwerp seksuele diversiteit
  4. aanknopingspunten vinden voor hoe docenten ondersteund kunnen worden om het onderwerp in de klas te behandelen en welke ondersteuning methoden daarbij bieden

waarom een project voor integratie?

Vanwege de autonomie van scholen wil de regering geen inhoudelijke richtlijnen geven. Dit impliceert dat scholen ten aanzien van seksuele diversiteit zelf keuzes kunnen en moeten maken over het 'wat' en het 'hoe'. Daarbij wordt vaak teruggevallen op gebruikte leermiddelen. Het aanpassen van leermiddelen is een taak en verantwoordelijkheid van de educatieve uitgevers, scholen kiezen de methode die het beste aansluit bij hun opvattingen ten aanzien van inhoud en didactiek. Maar ook voor uitgevers is het lastig in te schatten op welke manier men de aanpassing van leermiddelen adequaat kan vormgeven. De informatie over wat ouders, leerlingen en docenten willen en aandurven is nog niet uitgekristalliseerd. Ook zijn er nog maar weinig gepubliceerde, inspirerende voorbeelden van vanzelfsprekende aandacht voor seksuele diversiteit. Een onderbouwde inventarisatie van wat er al beschikbaar is en een horizontale dialoog tussen veldpartners over praktische oplossingen kan eventuele vrees voor het 'opleggen' van oplossingen wegnemen en een inspirerende richtingen aangeven. Dit voorstel van EduDivers steunt scholen en educatieve uitgevers in hun zoektocht naar een eigen invulling van de nieuwe kerndoelen door middel van een leermiddelenscan en een dialoog binnen het onderwijsveld over mogelijke invullingen.

de aanpak

  • Het project begint met overleg tussen OCW, sectorraden, LAKS en Groep Educatieve Uitgevers (GEU) over gewenste integratie in leermiddelen (zomer 2013)
  • Daarna ontwikkelt SLO een analyse-instrument en scant de belangrijkste leermiddelen (zomer en najaar 2013)
  • EduDivers gaat in samenwerking met docentenvakorganisaties, lerarenopleidingen VO en Pabo's, educatieve uitgevers, schoolleiders en ouderverenigingen verkennen welke inhouden zij relevant vinden voor PO en VO. Dit zal gebeuren in de vorm van 6 thematische ronde tafel gesprekken en een online feedbackmogelijkheid (voorjaar 2014)
  • Als neerslag verslag van de scan en de verkenningen ontwikkelen EduDivers en SLO een handreiking met vijf tabbladen met daarin de mening van leerlingen, handvaten en inspiratie voor docenten, uitgevers en schoolleiders. Het doel van de handreiking is niet alleen om verslag te doen van de uitkomsten van het project, maar vooral om de deelnemers te inspireren om verder na te denken over goede leermiddelen en goed lesgeven, en om ervaringen uit te wisselen (maart - mei 2014)

meer informatie

Concept-rapportages:

  1. Schriftelijke vragen eerste ronde tafel

Neem voor meer informatie contact op met Peter Dankmeijer, p.dankmeijer@edudivers.nl

Deze pagina is bijgewerkt tot 21 mei 2014