over edudivers

vrolijke scholen allianties

In de afgelopen 4 jaar is gexperimenteerd met projecten op scholen om te bekijken hoe scholen aandacht voor veiligheid van homoseksuelen op een vanzelfsprekende manier kunnen integreren in hun schoolbeleid. Daaruit bleek dat scholen hier diverse invalshoeken kunnen kiezen, maar dat draagvlak bij de directie en in het docententeam cruciaal is.

Bij deze projecten bleek overigens dat het moeilijk was om scholen tot een homospecifieke aanpak te motiveren, tenzij vanaf het begin een brede invalshoek van veiligheid en sociale omgangvormen werd gekozen. In enkele regios zijn stedelijke trajecten voor schoolbenadering en begeleiding ingezet. Deze blijken vooral succesvol als er sprake is van een gemeentelijk stimulerend beleid, als de lokale maatschappelijke organisaties samenwerken en als meerjarig een lokale schooladviseur wordt aangesteld die scholen helpt om een eigen plan te trekken.

Het nieuwe kabinet wil, aansluitend op de beleidsvisie homo-emancipatie van de homo/lesbische beweging, deze succesvolle leerervaringen breder inzetten. Bij voorkeur zou er een landelijk netwerk van lokale allianties moeten ontstaan die gebruik maken van de opgedane ervaringen om scholen te stimuleren en te ondersteunen.
Om aan dit streven handen en voeten te geven, hebben EduDivers Lifestyle Services (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs), de CBOO (Contact Bureau Openbaar Onderwijs), de AOb (Algemene Onderwijsbond) en de OCNV (Onderwijsbonden CNV) een alliantie gevormd. In dit voorstel schetst de alliantie we hoe zij een landelijk netwerk van lokaal dekkende Tolerante Scholen Allianties voor zich ziet. Verder bieden we een concreet plan om met de creatie van lokale allianties te beginnen.

samenvatting

Onze visie is dat er lokale programmas komen om scholen systematisch te benaderen en ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen effectief beleid rond veiligheid. In deze lokale programmas gaat het erom dat scholen begeleid worden om een op de eigen schoolcultuur toegesneden aanpak hiervoor te ontwikkelen. Veiligheid ontstaat niet in n stap. Het is een proces, waarin de voortgang zichtbaar wordt gemaakt aan de hand van kwaliteitsindicatoren.

Voorafgaand aan een dergelijke aanpak per school, gaat een fase van bewustmaking. Scholen, gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties zijn zich niet altijd bewust welke knelpunten er spelen en welke oplossingen er zijn. De fase van bewustwording bestaat uit het verzamelen van concrete voorbeelden van knelpunten, het bieden van een concreet plan voor een lokaal programma. Zon lokaal programma moet worden gedragen door een alliantie van de gemeente, het onderwijs, homobelangenorganisaties. De alliantie is verantwoordelijk voor het stimuleren en het laten ondersteunen van scholen. De ondersteuning zelf is een taak voor deskundige schooladviseurs.

Als globale werkwijze van een lokale alliantie stellen wij het volgende voor:

 1. Met hulp van de landelijke coalitie creren we in vijf bijeenkomsten een lokale klankbordgroep van betrokkenen
 2. De landelijke coalitie en het lokale klankbord bewerkstelligen een alliantie met de gemeente en schoolbesturen
 3. De alliantie stelt een schooladviseur aan, die een verkenning op scholen doet
 4. Aansluitend op de behoeften, komt de alliantie tot afspraken over verdere schoolbegeleiding, ondersteuning en monitoring van de voortgang
 5. De scholen worden op maat begeleid en ondersteund bij het inbouwen van homo-emancipatie in hun integrale veiligheidsbeleid
 6. De alliantie monitort en stimuleert de voortgang

Idealiter zouden wij graag zien dat er een landelijk dekkend netwerk van lokale allianties komt. We beginnen echter klein in 3 regios. De uitwerking van de volgende fase van de Vrolijke Scholen strategie volgt in 2008.

trefwoorden

Lokale allianties, draagvlak, ondersteuning op maat van scholen.

doel en doelgroep

Vrolijke Scholen Allianties zijn samenwerkingverbanden tussen de gemeente/scholenkoepel, scholen en een klankbord van lokale betrokkenen uit scholen en belangenorganisaties.

 1. De Vrolijke Scholen Allianties maken signalen van onveiligheid in het primair en voortgezet onderwijs zichtbaar en koppelen de signalen terug naar de gemeenten, schoolbesturen, -directies, medezeggenschapsraden en ondersteunende organisaties. De prioriteit ligt bij het voortgezet onderwijs.
 2. De Vrolijke Scholen Allianties ontwikkelen en demonstreren concrete, in de reguliere aanpak van scholen te integreren suggesties.
 3. De Vrolijke Scholen Allianties stimuleren dat professionele schooladviseurs worden aangesteld die de scholen en lokale schoolondersteunde organisaties helpen om homo-emancipatie een concrete en vanzelfsprekende plaats geven, adviseren over contactpersonen en ondersteuning van scholen, volgen de voortgang in scholen en geven waar nodig feedback aan de adviseurs(s), ondersteuners en beleidsmedewerkers.

leerervaringen

Uit de ervaring van proefprojecten op scholen en schoolondersteuningsprojecten in Nijmegen, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam blijkt dat een succesvolle benadering van scholen voldoet aan de volgende elementen:

 1. Continue maar met lage intensiteit persoonlijke contacten onderhouden met schoolleiders
 2. Zichtbaar maken van homodiscriminatie via de jeugdmonitor en melding incidenten
 3. Samenwerking tussen reguliere organisatie en homo-organisaties in de regio
 4. Goede regionale regie van de activiteiten rond homo-emancipatie in scholen
 5. Inbedding van homo-emancipatie in omgangsvormenbeleid en burgerschapsvorming
 6. In Nijmegen bleek bovendien dat de aanpak van theatergroep AanZ een essentile stimulans te zijn om scholen tot beleid te bewegen.

stand van zaken

Het project is gestart in december 2007.

achtergrondinformatie

Waar: Nederland, landelijk
Begin/einddatum: december 2007 juni 2008
Globale begroting: 135.000 euro
Financiering door: Ministerie van OCW

partners

De partners in de coalitie zijn de Algemene Onderwijsbond (AOb) en Onderwijsbonden CNV (OCNV), de besturenorganisatie CBOO, theatergroep AanZ en EduDivers Lifestyle Services.
EduDivers Lifestyle Services is aanvrager van het project en cordineert de activiteiten. EduDivers Lifestyle Services organiseert de landelijke uitwisselingsdag tussen vertegenwoordigers in de regios, de deskundigheidbevordering en de public relations.
De vakbonden en CBOO organiseren elk in een regio lokale allianties. EduDivers Lifestyle Services levert hen daarbij ondersteuning, materiaal en inhoudelijk advies.
Theatergroep AanZ wordt ingezet op regiobijeenkomsten met als doel de dialoog op gang te brengen met behulp van de inhoud van de interactieve theatervoorstellingen. Daarnaast gaat AanZ, in samenwerking met EduDivers Lifestyle Services, de op docenten gerichte voorstelling aanscherpen zodat het initiren of bijstellen van beleid wordt gestimuleerd.

contactpersonen voor meer informatie

EduDivers Lifestyle Services
Peter Dankmeijer
info@empower-ls.com
06 53 862 958

door Peter Dankmeijer op 6 januari 2008