training

omgaan met agressieve en religieuze reacties in de les

Deze workshop leert docenten discussiëren over homoseksualiteit met fel intolerante jongeren, die soms religieuze bezwaren aanvoeren om hun intolerantie te verdedigen. In deze workshop gaat het er vooral dat de deelnemers leren hoe zij omgaan met de heftige gevoelens van jongeren in relatie met hun eigen houding.

doelgroep

Docenten of externe voorlichters voortgezet onderwijs.

doelstelling

De deelnemers krijgen meer inzicht in verschillende soorten homovijandigheid en hoe deze aan te pakken in klassenverband. Men heeft verkend hoe men een lespakket kan inzetten in de eigen situatie en hoe men kan omgaan met religieuze bezwaren.

voorbereiding

Geen voorbereiding nodig. Wel is het aan te raden dat docenten als enige ervaring hebben opgedaan met intolerante reacties van leerlingen. Het is niet nodig dat men die al kan hanteren.

programma

De workshop begint met de presentatie van praktische handreiking over wat homodiscriminatie is en hoe homovijandigheid ontstaat. Dit door ons ontwikkelde model is zowel bruikbaar om snel inzicht te krijgen in individuele niveaus van acceptatie als om na te gaan wat er speelt op klassenniveau.
Vervolgens testen de deelnemers zichzelf met behulp van dit model op de eigen mate van tolerantie en acceptatie. De individuele uitkomsten van dit kleine zelfonderzoek blijven vertrouwelijk.
Daarna worden de deelnemers verzocht een concrete schoolklas in gedachten te nemen en op tolerantie te analyseren met het model. Besproken wordt welke reacties men uit de klas verwacht en hoe de deelnemers als docent hierop zouden kunnen reageren, rekening houdend met het eigen niveau van acceptatie en informatie.
We besteden aandacht aan religieuze bezwaren uit (streng) Christelijke, Islamitische en Hindoeïstische invalshoeken en hoe de docent hiermee kan en wil omgaan.
We bekijken een video en we bespreken hoe deze te gebruiken. De workshopbegeleider en deelnemers ondersteunen elkaar in deze bespreking bij het adequaat omgaan met het groepsproces dat op gang komt na het tonen van de video.
Zo nodig spelen we een klas en de reacties na en oefenen hoe te reageren op felle reacties.

organisatie

Duur: 4 uur
Kosten: 500 euro (excl.BTW)
Bestellen: via het informatie/aanvraagformulier

eventuele follow-up

EduDivers kan coaching of supervisie aan docenten bieden bij de concrete uitvoering.

ervaringen

Veel docenten vragen om concrete dingen die zij als argumenten tegen heftig reagerende leerlingen kunnen inzetten. Bij nader inzien, gaat het er echter vaak meer om dat de docent enige rust en een opener sfeer creëert, waarin ruimte ontstaat voor uiteenlopende meningen en identiteiten. De workshop begint vaak met een discussie over religieuze bezwaren en hoe daarmee om te gaan. Daarna ontstaat er in deze workshop meestal discussie over hoe om te gaan met de eerste emoties/reacties.