Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 38 van 38 voor: doorlopende leerlijn

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

doorlopende leerlijn nodig ... EduDivers hamert op het invoeren van een doorlopende leerlijn.

analyse lentekriebels laat gebreken zien - lees pagina »

Hoewel er in de seksuele vorming al jaren gepleit wordt voor het niet geven van losse lessen maar het invoeren van een doorlopende leerlijn, en de producent Rutgers dat ook doet voor heteroseksualiteit, is er geen opbouw in de aandacht voor seksuele diversiteit.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Peter Dankmeijer benadrukte dat de meest wenselijke situatie is dat een school aandacht voor seksuele diversiteit als een doorlopende leerlijn inbouwt in sociaal-emotionele vorming, bevordering van prosociaal gedrag, burgerschap en seksualiteit.

Niet langer een keuze (2017) - lees pagina »

De school stelt leerdoelen vast met de vraag: wat hebben leerlingen nodig, met uitwerking naar pedagogische aandacht, gedragscode, leerlijn, zorg ... Doorlopende deskundigheidsbevordering van de professionals binnen de school en een externe netwerkstructuur van ondersteuning op maat

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

In andere artikelen van deze serie werd al duidelijk dat het maken van afspraken over goed gedrag en die consequent handhaven een teamsamenwerking vereist, en dat effectieve voorlichting meerdere uren en een dieper niveau (en dus een doorlopende leerlijn) vereist.

effectieve voorlichting - lees pagina »

tekort aan tijd: doorlopende leerlijn en ontschotting ... Een andere conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat een diepgaander effectieve voorlichting alleen mogelijk is als seksuele diversiteit en vooral de vaardigheden om respectvol gedrag te vertonen (zoals niet schelden en samenwerken met LHBTI) worden geïntegreerd in een doorlopende leerlijn, die in totaal meer uren over meerdere leerjaren kan bevatten.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Een doorlopende leerlijn met voldoende tijd voor sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Toolkit en leerlijn MBO gepubliceerd ... Vanuit deze basisvisie op sociale vaardigheden en diversiteit geeft de toolkit richtlijnen voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en concrete suggesties voor het leren omgaan met alle vormen van diversiteit.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Educatie: de school heeft een doorlopende leerlijn waarin respect voor seksuele diversiteit en relevante informatie/vaardigheden voor LHBT jongeren is verwerkt.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Ze geeft met zoveel woorden aan dat beter schoolleiderschap en inbedding van seksuele diversiteit in een doorlopende leerlijn noodzakelijk zijn om echte impact te bereiken, maar durft vanuit haar positie die aanpak niet formeel aan te bevelen.

stagiair marketing - lees pagina »

begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van een doorlopende leerlijn

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

planning en leerlijn ... Dat noemen we een doorlopende leerlijn .

belronde scholen in leiden start - lees pagina »

Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden onderneemt men vaak incidentele activiteiten, hier zou verbetering in kunnen komen door te kijken naar het uiteindelijke effect op leerlingen en hoe dit - bijvoorbeeld door betere inbedding in een doorlopende leerlijn - zou kunnen worden verbeterd.

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

De vijf verkoopbare modulen in deze programma's zijn (1) meting van schoolveiligheid en strategisch advies, (2) docententraining, (3) begeleiding van "gouden weken" en het formuleren van schoolregels aan het begin van het schooljaar, (4) begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van een doorlopende leerlijn en (5) begeleiding van leerlingenparticipatie.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit - lees pagina »

doorlopende leerlijn ... Aan de hand van een doorlopende leerlijn heb ik duidelijk gemaakt hoe ze dit stapsgewijs kunnen doen en daarin aanknopingspunten vinden om inhoudelijk om te gaan met de weerstand van de kerk en ouders.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Daarom vinden steeds meer docenten dat je aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit moet verweven in een doorlopende leerlijn. ... Het gaat over een doorlopende leerlijn dus.

basisschooldocent wint prijs voor lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit - lees pagina »

Op veel scholen gaan docenten aan de slag met werkgroepjes, het maken van afspraken over gedrag en homopesten, en met een doorlopende leerlijn over seksuele diversiteit.

roc van amsterdam start werkgroep seksuele diversiteit - lees pagina »

Er zou een doorlopende leerlijn rond burgerschap en seksualiteit moeten komen.

samenhangende aanpak van homofobie op scholen is nodig - lees pagina »

Men wil het liefste een doorlopende leerlijn ontwikkelen, met daarbij een stevige aanpak van omgangsvormen. ... Extra ondersteuning van scholen bij de opzet van een eigen leerlijn en omgangsvormenbeleid is daarom gewenst.

inspectie gaat invoering kerndoelen in 2015 onderzoeken - lees pagina »

edudivers: leerlijn van 60 uur nodig ... Dat werk is lovenswaardig, maar effect op leerlingen kunnen we pas verwachten als het wordt ingebouwd in een doorlopende leerlijn over burgerschap van circa 60 uur.

MijnID Nieuwsbrief #1, april 2014 - lees pagina »

Wanneer kun je nu het beste het COC uitnodigen en hoe past dat in doorlopende aandacht?" ... Uit alles blijkt de eagerness waarmee scholen zoeken om alerter te kunnen zijn op signalen van homoseksualiteit bij leerlingen, om de aandacht in een doorlopende leerlijn in te bedden, om ze te kunnen verbinden met maatregelen tegen cyberpesten en allerlei andere onderdelen die essentieel zijn voor een route naar een positieve schoolcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Nieuws - lees pagina »

Peter Dankmeijer benadrukte dat de meest wenselijke situatie is dat een school aandacht voor seksuele diversiteit als een doorlopende leerlijn inbouwt in sociaal-emotionele vorming, bevordering van prosociaal gedrag, burgerschap en seksualiteit. ... Toolkit en leerlijn MBO gepubliceerd

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

In sommige scholen zal het systematisch invoeren van een doorlopende leerlijn over seksuele diversiteit en leefvormen een brug te ver zijn.

mijnid2 - lees pagina »

In het pakket is seksuele diversiteit onderdeel van een doorlopende leerlijn over omgangsvormen, rolpatronen, diversiteit en diverse leefwijzen.

mijnid3 - lees pagina »

In het pakket is seksuele diversiteit onderdeel van een doorlopende leerlijn over omgangsvormen, rolpatronen, diversiteit en diverse leefwijzen.

edudivers_folder_2010 - lees pagina »

Door een zichtbaar veilig klimaat te creëren en aandacht te besteden aan seksuele diversiteit via een doorlopende leerlijn rond seksuele vorming en burgerschap.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Hoe kan een doorlopende leerlijn eruit zien? (

lesgeven - lees pagina »

doorlopende leerlijn ... Scholen die goed hebben nagedacht over hun aanbod op het gebied van burgerschap, kiezen en steeds meer voor om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen.

faq - lees pagina »

Hoe kan een doorlopende leerlijn eruit zien?

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie ... Deze handreiking geeft suggesties voor het opstellen van een doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie.

stagiaires ontwikkeling nieuwe schoolprogramma's - lees pagina »

begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van een doorlopende leerlijn

edudivers advies op maat - lees pagina »

Bijvoorbeeld: opzet van een veiligheids/diversiteitscursus voor nieuwe docenten, doorlopende leerlijn, bijstellen incidentenregistratie, monitorvragen in Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, RI&E (een lijst met alle risico’s , en een plan voor het oplossen ervan).

homobeleid op school, wat is dat? - lees pagina »

Daarom is een doorlopende leerlijn over burgerschap en relaties en samenwerking daarbij in het team een belangrijke voorwaarde om lessen over omgangsvormen echt effect te laten hebben.

tips voor het omgaan met homoseksualiteit in de gymles - lees pagina »

Het best is als de school een doorlopende leerlijn heeft voor seksuele ontwikkeling, omgangsvormen en burgerschap, zodat u weet op welk moment in de schoolcarrière wat aan de orde is en wat uw plaats als docent in die leerlijn is.

diversiteit en veiligheid in amsterdam - lees pagina »

handreiking homo-emancipatie als doorlopende leerlijn

leefvormen - lees pagina »

In dit pakket is deze holistische benadering aangepast op de ontwikkelingsfase van leerlingen en uitgewerkt in de vorm van een doorlopende leerlijn.