Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 41 van 41 voor: kerndoelen

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

Extra of specifieke aandacht zou dus, ondanks de kerndoelen, niet nodig zijn.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Aandacht voor seksuele diversiteit is verplicht via de kerndoelen en moet daarom zichtbaar in het curriculum verankerd zijn.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie - lees pagina »

Dit verschijnsel kennen we in Nederland natuurlijk ook: zowel de Onderwijsinspectie als de leerlingen geven aan dat er van de implementatie van de kerndoelen weinig terecht komt.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

Het gaat dan vooral om het maken en handhaven van goede afspraken over omgangsvormen, dus precies dat "respect" waar het in de kerndoelen om gaat.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

daar zou het dan in de kwalificatiedossiers van diverse opleidingen opgenomen moeten worden, want in het MBO is er niet één centrale set kerndoelen.

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect - lees pagina »

Dat is ook de reden waarom Laurens zich gefrustreerd voelde bij de lobby en de invoering van de verplichte voorlichting via de kerndoelen in 2012.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Donderdag bespreekt de Tweede Kamer het inspectierapport over de invoering van de kerndoelen over seksuele diversiteit, en de brief van de minister met haar reactie daarop. ... Ze gaat niet in op de kritiek van onder andere EduDivers of het aangevertje van de inspectie dat de kwaliteit van de voorlichting ruim onvoldoende is om het kerndoelen te bereiken, en dat er een nadere specificatie nodig is voor hoe het beter kan.

*E-ZINE* 30 DECEMBER 2016 - lees pagina »

Dat is volgens de Inspectie genoeg om te voldoen aan de kerndoelen over seksuele diversiteit.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Overigens gelden de kerndoelen niet voor het mbo.

onderwijsinspectie: omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit (2016) - lees pagina »

In september kam de Onderwijsinspectie met een rapport over de stand van zaken rond de invoering van de kerndoelen rond seksuele diversiteit. ... De kerndoelen zijn in 2012 aangepast en vragen sindsdien van basisscholen en middelbare scholen om leerlingen respect aan te leren voor seksualiteit en seksuele diversiteit.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Dat is volgens de Inspectie genoeg om te voldoen aan de kerndoelen over seksuele diversiteit. ... In het beoordelingskader en de kerndoelen staat iets en de Inspectie vinkt af of men er “iets” aan doet.

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

Onderwijsinspectie durft kwaliteit invoering kerndoelen niet te beoordelen ... Dat is volgens de Inspectie genoeg om te voldoen aan de kerndoelen over seksuele diversiteit.

jehovah's getuigen trainen kinderen om mensenrechtenonderwijs te saboteren - lees pagina »

Het gaat rechtstreeks in tegen de Nederlandse kerndoelen maar ook tegen tal van internationale conventies.

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

De overheid kan geen kerndoelen vaststellen voor hoger onderwijs, zoals dat wel kan voor basis- en voortgezet onderwijs.

onderwijsalliantie stelt vragen over dilemma's - lees pagina »

Zelfs toen in 2012 de kerndoelen werden gewijzigd, bleef de belangstelling maar mondjesmaat.

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017 - lees pagina »

Door de wijziging van de kerndoelen, de nieuwe wet sociale veiligheid op school en het Actieplan Sociale Veiligheid zijn scholen nu verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit.

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs - lees pagina »

In de zomer komt de Onderwijsinspectie met een rapport over de al dan niet succesvolle invoering van de gewijzigde kerndoelen, waarin aandacht voor seksuele diversiteit wel verplicht is gesteld voor basis- en voortgezet onderwijs

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

EduDivers gaf twee workshops: over heftige emoties rond homoseksualiteit, en over de kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit (laatstgenoemde in samenwerking). ... Bij de workshop over de kerndoelen, dachten ongeveer 25 deelnemers na hoe ze in de praktijk hieraan invulling kunnen geven, aan de hand van een spel waarbij ze zelf een aantal doelen en bijpassende werkvormen dienden te bedenken.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

Waar LHBT voorlichting wordt gegeven, heeft ze veel impact, maar haar effect met het oog op de kerndoelen blijft achter. ... Kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit

inschrijving landelijke conferentie sociale veiligheid start - lees pagina »

Sinds schooljaar 2013 zijn de kerndoelen aangepast en is er meer aandacht voor de thema’s seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit.

Oproep sponsoring nieuwe folders voor roze gezinnen en basisscholen - lees pagina »

De folders worden momenteel naar alle basisscholen verspreid, samen met een korte enquête over hoe ze de gewijzigde kerndoelen invoeren.

*E-ZINE* 25 MAART 2015 - Special over landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! - lees pagina »

Kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit ... Waar LHBT voorlichting wordt gegeven, heeft ze veel impact, maar haar effect met het oog op de kerndoelen blijft achter.

onderwijsalliantie start lesmaterialenwedstrijd - lees pagina »

De kerndoelen maken voorlichting weliswaar verplicht, maar schrijven niet voor hoe je dat moet doen.

inspectie gaat invoering kerndoelen in 2015 onderzoeken - lees pagina »

inspectie gaat invoering kerndoelen in 2015 onderzoeken

seksuele diversiteit in leermiddelen - lees pagina »

Dit voorstel van EduDivers steunt scholen en educatieve uitgevers in hun zoektocht naar een eigen invulling van de nieuwe kerndoelen door middel van een leermiddelenscan en een dialoog binnen het onderwijsveld over mogelijke invullingen.

geen gezicht: verkenning van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

De kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn al aangescherpt, het is voor hen vanaf dit jaar verplicht aandacht te besteden aan dit thema.

Relaties en Seksualiteit - lees pagina »

Het lespakket helpt basisscholen op een passende wijze invulling te geven aan de kerndoelen omtrent aandacht voor seksuele ontwikkeling en diversiteit.

homojongeren in de kast vanwege kil schoolklimaat - lees pagina »

Sinds december is voorlichting over seksuele diversiteit verplicht onderdeel van de kerndoelen geworden.

MijnID informatie 6 mei 2013 - lees pagina »

Daarnaast is voorlichting over seksuele diversiteit verplicht onderdeel van de kerndoelen geworden.

Nieuws - lees pagina »

Aandacht voor seksuele diversiteit is verplicht via de kerndoelen en moet daarom zichtbaar in het curriculum verankerd zijn.

onderwijsalliantie lanceert mijn id campagne - lees pagina »

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zei bij de presentatie dat nu de kerndoelen (bijna) zijn ingevoerd, scholen zich niet mogen beperken tot het geven van een incidentele les over homoseksualiteit. “

seksuele vormingsorganisaties pleiten voor seksuele weerbaarheid in kerndoelen - lees pagina »

Zij pleiten ervoor de kerndoelen van het onderwijs te moderniseren door aandacht te geven aan seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. ... seksuele vormingsorganisaties pleiten voor seksuele weerbaarheid in kerndoelen

arie slob is bang voor te heftig debat - lees pagina »

Slob vindt dat de genuanceerde manier waarop ContrariO aandacht geeft aan homoseksualiteit steeds meer ingang in het gereformeerd onderwijs aan te bevelen, maar gebruikt dit de strategie van COC Nederland om homoseksualiteit in de kerndoelen te krijgen, af te keuren. " ... De LHBT-organisaties uit het onderwijs staan echter een verplichting in het schoolveiligheidsbeleid voor, terwijl het COC zich richt op een specifieke aanpassing van de kerndoelen en loyaliteit van collega-organisaties eist bij deze eis.

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

In sommige landen moet de aandacht direct op de scholen zelf worden gericht, in andere landen werkt een nationale campagne misschien beter om bijvoorbeeld de kerndoelen te wijzigen.

kabinet komt met meer aandacht voor homo-emancipatie in scholen - lees pagina »

Maar de kerndoelen zullen niet worden aangescherpt.

landelijk beleid - lees pagina »

Dit lukte eind 2012: een van de kerndoelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werd gewijzigd. ... De vervolgstrategie van het COC is om de controle op de uitvoering daarvan te verscherpen en (daarna) om ook de kerndoelen voor het MBO te wijzigen.

handreiking doorlopende leerlijn rond burgerschap, seksuele vorming en homo-emancipatie - lees pagina »

Om deze systematisch op te bouwen, gaan we eerst in op de kerndoelen rond deze onderwerpen, vervolgens op de ontwikkelingsfasen van jongeren en tenslotte geven we een overzicht van mogelijke doelen en activiteiten in het kader van een doorlopende leerlijn. ... kerndoelen

gay&school - lees pagina »

Vanaf augustus 2012 staat aandacht voor seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs, als de Eerste Kamer daar mee akkoord gaat.

homoseksualiteit zeer wisselend in lesmethoden - lees pagina »

Dat hoeft geen verbazing te wekken, omdat aandacht voor homoseksualiteit en leefwijzen sinds een jaar of vijf expliciet in de kerndoelen van deze vakken staat. ... De opname van homoseksualiteit in de kerndoelen heeft dus wel degelijk effect gehad.

beroeps- en volwassenenonderwijs - lees pagina »

EduDivers deed in 2000 een inventarisatie van de aandacht voor homoseksualiteit binnen lesmethoden die men binnen inburgeringscursussen gebruikt en ontdekte dat homoseksualiteit wel in de kerndoelen van inburgeringscursussen staat, maar in de lessen niet wordt uitgewerkt.

de organisatie van voorlichting over homoseksualiteit - lees pagina »

Het niet samenwerken kan leiden tot isolatie; zeker in het onderwijsveld zal door de recente ontwikkelingen (het vaststellen van kerndoelen, basisvorming, Samen Leven) samenwerking steeds noodzakelijker worden.