Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 61 voor: schoolbeleid

europees project start om scholen te certificeren voor goed anti-pestbeleid - lees pagina »

Het project wil ook discussie starten over de mogelijkheid om nationale en Europese kwaliteitsrichtlijnen op te stellen voor schoolbeleid tegen pesten op scholen.

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

DOEL" staat voor de vier pijlers van een adequaat schoolbeleid: Diagnose/doelen, Omgevingsmaatregelen, Educatie en Leerlingenzorg en -participatie.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit. ... In de jaren 2003-2005 vond in Nederland voor het eerst een groot project plaats waarin scholen niet benaderd werden voor concrete voorlichtingen of lespakketten, maar getraind en begeleid werden om integraal schoolbeleid rond seksuele diversiteit te maken.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Volgens Amerikaans onderzoek hebben GSA's potentieel 3 functies: een veilige haven bieden voor kwetsbare leerlingen, zichtbaarheid creëren rond seksuele diversiteit en acties (lobby naar de schoolleiding) voor een beter schoolbeleid. ... Maar er zijn nog weinig voorbeelden bekend van GSA's die structureel invloed hebben op het schoolbeleid.

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties - lees pagina »

Met mainstreaming bedoelen de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit in reguliere educatieve routines zoals in leerplannen en lesboeken, leerlingenzorg en schoolbeleid.

effectieve voorlichting - lees pagina »

2 mei 2017 - In het kader van de zoektocht van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit naar werkzame elementen voor effectief schoolbeleid publiceert EduDivers een serie artikelen over wat werkt en wat niet werkt. ... In 2014 werd een groot onderzoek gepubliceerd naar pilots rond effectief schoolbeleid rond LHBT.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van in Europa gebruikte anti-pestprogramma's, van voorbeelden van schoolbeleid en van overheidsbeleid. ... Een holistisch breed schoolbeleid, dat een veilige cultuur van samenwerking stimuleert, waarbij onder meer aandacht voor gender en discriminatie mechanismen; een schoolbeleid dat zich systematisch verzet tegen een autoritaire cultuur van geweld en concurrentie

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

EduDivers ontwikkelde de "schoolvisite" enkele jaren geleden om leerlingen een betere kans te geven om invloed te hebben op het schoolbeleid.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

EduDivers trok de conclusie dat het onderzoeken van criteria van goed schoolbeleid zinloos is als je alleen schoolleiders, of docenten, of leerlingen betrekt. ... Vier pijlers van schoolbeleid Door de jaren heen hebben we steeds preciezer kunnen aangeven welke 10 regenboogsleutels nodig zijn voor scholen om zichzelf te verbeteren.

passend onderwijs: niet alleen voor gehandicapten - lees pagina »

Daarin merkten de partners gaandeweg dat een integraal of holistisch schoolbeleid de beste kansen biedt voor alle leerlingen die risico lopen op uitsluiting.

belronde scholen in leiden start - lees pagina »

Tijdens de gesprekken verkennen de medewerkers samen met de school hun situatie aan de hand van de 10 regenboogsleutels voor effectief schoolbeleid rond seksuele diversiteit en rond burgerschap en veiligheid in brede zin.

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

In dit eerdere project (2012-2014) is op 5 scholen (1 PO, 3 VO en 1 MBO) geëxperimenteerd met het inbouwen van structurele aandacht voor seksuele diversiteit in het schoolbeleid en het leerplan. ... Op deze manieren proberen ze de scholen enkele stappen verder te brengen in de richting van integraal schoolbeleid rond burgerschap, sociale veiligheid en seksuele diversiteit.

PERSBERICHT 17 MEI 2017 - lees pagina »

Met mainstreaming bedoelen de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit in reguliere educatieve routines zoals in leerplannen en lesboeken, leerlingenzorg en schoolbeleid.

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen - lees pagina »

CNV Onderwijs en EduDivers stuurden de kamerleden een brief waarin ze wezen op de absolute noodzaak dat alle scholen expliciete aandacht voor LHBT in hun schoolbeleid moeten hebben.

*E-ZINE* 10 MAART 2015 - lees pagina »

CNV Onderwijs en EduDivers stuurden de kamerleden een brief waarin ze wezen op de absolute noodzaak dat alle scholen expliciete aandacht voor LHBT in hun schoolbeleid moeten hebben.

*E-ZINE* 9 NOVEMBER 2015 - lees pagina »

Tijdens de gesprekken verkennen de medewerkers samen met de school hun situatie aan de hand van de 10 regenboogsleutels voor effectief schoolbeleid rond seksuele diversiteit en rond burgerschap en veiligheid in brede zin.

jamaicaanse universiteit straft homofobe studenten - lees pagina »

Als blijkt dat de studenten de medestudenten inderdaad achtervolgden met het oog op geweld, zullen zij worden gestraft in overeenstemming met het schoolbeleid, zo verklaarde UTech.

het its homo-indicatoronderzoek: onveiligheid in scholen van 2006 tot 2010 - lees pagina »

Uit de literatuur over GSA’s uit Amerika blijkt dat een GSA een duidelijk ingevuld programma nodig heeft om impact te hebben op het schoolbeleid, en dat ze lang genoeg in school moeten functioneren.

ruben les - lees pagina »

Deze les levert niet alleen een waardevolle discussie in de klas op, maar ook een verkenning van de schoolveiligheid en suggesties voor verbetering van het schoolbeleid.

Nieuws - lees pagina »

EduDivers ontwikkelde de "schoolvisite" enkele jaren geleden om leerlingen een betere kans te geven om invloed te hebben op het schoolbeleid.

onderwijsalliantie lanceert mijn id campagne - lees pagina »

Ze moeten de identiteitsontwikkeling van alle leerlingen duurzaam inbouwen in hun hele schoolbeleid.”

het betrekken van ouders in de basisschool - lees pagina »

Dit is vooral zinnig als men al ervaring heeft met de uitvoering, en als het een onderdeel van een staand schoolbeleid en -visie is.

leiden start met driejarig lhbt-emancipatieproject op scholen - lees pagina »

De gemeente kiest voor ondersteuning van de kwaliteit van het schoolbeleid.

gale presenteert internationale toolkit om te werken met scholen aan seksuele diversiteit - lees pagina »

De tools zijn artikelen met suggesties die helpen om de nodige aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender thema's te integreren in de curricula en in schoolbeleid.

enabling safety for lesbigay teachers - lees pagina »

In deze modellen moeten de protocollen zijn ingebed in praktisch schoolbeleid en geactiveerd worden door een vergroot bewustzijn van de betrokken actoren in scholen. ... In vervolgprojecten werden deze workshops verder uitgewerkt en kwamen onder meer de publicatie “Een roze draad in het schoolbeleid” en de landelijke hetero-homo onderwijsalliantie to stand.

samenvatting homo ok methode - lees pagina »

De kern van de campagne is om in scholen constructieve gesprekken te organiseren over het schoolbeleid rond omgangsvormen in het algemeen en rond discriminatie en homoseksualiteit in het bijzonder. ... De test bestaat uit tien criteria voor goed schoolbeleid rond omgangsvormen en emancipatie, waarbij men steeds een inschatting moet maken in hoeverre school eraan werkt om die aan die criteria te voldoen.

homo ok methode - lees pagina »

Deze methode is in 2003 ontwikkeld om voorlichters de gelegenheid te geven om hun voorlichting op school mede een rol te laten vervullen in het schoolbeleid en het lokale beleid.

uitgebreide samenvatting rapportage adelmund pilots - lees pagina »

In 2002 zijn de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit gestart, kortweg de Adelmund pilots genoemd. ... In de Adelmund pilots werd geëxperimenteerd met integraal schoolbeleid op het gebied van homo-emancipatie in het onderwijs.

ondersteuning van voorlichtingsgroepen - lees pagina »

voorlichting inbedden in reguliere programma's en flankerend schoolbeleid

edudivers_folder_2010 - lees pagina »

Zo vindt u op onze website (doorgaans gratis te downloaden) publicaties over bijvoorbeeld leerlingenzorg, schoolbeleid en onderzoek.

weten wat er speelt en doelen stellen - lees pagina »

Een roze draad, diversiteit in het schoolbeleid (handleiding voor schoolleiders over het ontwikkelen van een aanpak)

basisonderwijs - lees pagina »

Zo has EduDivers binnen de projecten "Integraal Schoolbeleid Seksuele Diversiteit" en "Enabling Safety for Lesbigay Teachers" specifieke aandacht geweest voor basisonderwijs en lerarenopleidingen.

projecten - lees pagina »

Schoolbeleid seksuele diversiteit in religieuze scholen

nederlands beleid - lees pagina »

Daarnaast gaan onderwijsbonden steeds vaker ook in de praktijk meewerken aan projecten die schoolbeleid kunnen verbeteren.

landelijk beleid - lees pagina »

In het kader daarvan werken vanaf midden 2013 tot eind 2014 maandelijks alle scholen in een regio gebeld en de bereidwillige scholen bezocht en aangezet om via MijnID ambassadeurs het schoolbeleid aan te scherpen.

lesgeven - lees pagina »

Docenten worden tot nu toe niet of nauwelijks getraind op het omgaan met dit soort processen in de klas en schoolbeleid ontbreekt meestal.

hoe zit het met uw schoolveiligheid? - lees pagina »

Doe HIER gratis de GeenID test waarmee u uw schoolbeleid in kaart kunt brengen.

Peter Dankmeijer - lees pagina »

We schreven twee brochures: een met aanbevelingen voor invoering van homo/lesbisch schoolbeleid in scholen voor voortgezet onderwijs, en een voor scholen voor basisonderwijs. ... Op basis van deze ervaringen en van onderzoek naar effectief schoolbeleid rond homo-emancipatie ontwikkelde EduDivers de DOEL Methode om scholen te begeleiden.

nameting adelmundpilots - lees pagina »

In 2002 zijn de Pilots Schoolbeleid Seksuele Diversiteit gestart, kortweg de Adelmund pilots genoemd. ... In de Adelmund pilots werd geëxperimenteerd met integraal schoolbeleid op het gebied van homo-emancipatie in het onderwijs.

homobeleid op school, wat werkt? - lees pagina »

U kunt de leerlingen betrekken bij het schoolbeleid rond omgangvormen en homoseksualiteit, door hen een kleine campagne annex onderzoekje te laten doen.

Factsheet 4 - Homovijandigheid door allochtonen - lees pagina »

Beide valkuilen kunnen worden opgevangen door een projectmatige en resultaatgerichte aanpak, die specifiek is en toch ingebed is in bredere kaders van het schoolbeleid.

onderwijsinspectie 2009: weerbaar en divers - lees pagina »

Het onderzoek werd gedaan om tegemoet te komen aan de vragen van de regering om inzicht te geven in het aantal homovijandige incidenten, homo-negatieve houdingen in het onderwijs, het schoolbeleid rond homoseksualiteit.

factsheet 1 - stand van zaken 2001: lesbische en homo-emancipatie in het onderwijs - lees pagina »

Er zullen in het schooljaar 2002-2003 in samenwerking met het APS, met scholen voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs en homo-organisaties pilots worden opgezet om na te gaan hoe homo-emancipatie meer structureel kan worden ingebed in het schoolbeleid.

voortgezet onderwijs - lees pagina »

Een roze draad in het veiligheidsbeleid Op 18 februari 2008 presenteert EduDivers de resultaten van de experimenten met integraal schoolbeleid rond homo-emancipatie en een handreiking voor schoolleiders. ... Met verbetering van leer- en werkomstandigheden in het voortgezet onderwijs wordt onder andere geëxperimenteerd in de projecten "Integraal Schoolbeleid Seksuele Diversiteit" en "Enabling Safety for Lesbigay Teachers".

handboek voorlichtingscoördinatie - 2 - uitgebreid stappenplan - lees pagina »

dat je bij een beroep op de onderwijsbegroting van de gemeente aangeeft hoe je een bijdrage levert aan emanciperend schoolbeleid (in het openbaar onderwijs)

Beleidssuggesties EduDivers voor beleid 2005-2007 - lees pagina »

EduDivers wil erop wijzen dat specifieke voorlichting weliswaar effectief is op korte termijn (het uitdoofeffect is circa 3 maanden), maar geen zoden aan de dijk zet voor structurele verbeteringen in het schoolbeleid.

factsheet 2: lesbisch en homobeleid in amsterdam tot 2001 - lees pagina »

Conferentie schoolbeleid rond homoseksualiteit (COC Nederland) "

betrouwbaar meten van homodiscriminatie - lees pagina »

De vragen hebben met name betrekking op het schoolbeleid en de werkbeleving In brede zin en specifiek rond homoseksualiteit).

vrolijke scholen campagne (draaiboek) - lees pagina »

De Vrolijke Scholen Campagne werd in 2003 ontwikkeld om scholen te benaderen met gesprekken over hun schoolbeleid in relatie tot omgangvormen, diversiteit en homodiscriminatie.