Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 158 voor: veiligheid

homo in de klas en edudivers organiseren christelijk symposium - lees pagina »

veiligheid binnen de christelijke missie ... Het doel van het symposium is om samen met sleutelfiguren binnen kerk, onderwijs, en jongeren na te denken over de relatie tussen voorlichting over seksuele diversiteit, de veiligheid van LHBT-leerlingen op christelijke scholen, en de functie van christelijke identiteit binnen school en onderwijs.

nieuw: schoolinspecties door leerlingen - lees pagina »

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die een betrouwbaar beeld geeft van de veiligheid van de school in het algemeen en seksuele diversiteit in het bijzonder. ... In het project vergeleken we drie situaties: scholen met een GSA (daar hoopten we dat de GSA meer bezig zou gaan met schoolverandering (GSA+) en een vaste positie zou krijgen), scholen met een leerlingenraad (daar hoopten we dat de raad zich niet alleen met eten in de kantine en examens ging bezig houden, maar ook met sociale veiligheid en seksuele diversiteit), en scholen zonder leerlingenparticipatie (daar hoopten we dat er een GSA+ zou ontstaan of een leerlingenraad met aandacht voor seksuele diversiteit.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Beleidsmatig wordt er onder leiding van de sectorraden nog onderhandeld over een nieuwe landelijke strategie rond sociale veiligheid, maar de LHBTI beweging zit daar niet eens aan tafel en ik hou mijn hart vast; aandacht voor seksuele diversiteit staat weer eens zeer laag op de agenda, ondanks alle zelfmoorden en de meer dan 65 onderzoeken die al sinds de jaren '80 aantonen dat LHBTI leerlingen echt een prioriteitsgroep moet zijn.

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa - lees pagina »

Beleidsmatig wordt er onder leiding van de sectorraden nog onderhandeld over een nieuwe landelijke strategie rond sociale veiligheid, maar de LHBTI beweging zit daar niet eens aan tafel en ik hou mijn hart vast; aandacht voor seksuele diversiteit staat weer eens zeer laag op de agenda, ondanks alle zelfmoorden en de meer dan 65 onderzoeken die al sinds de jaren '80 aantonen dat LHBTI leerlingen echt een prioriteitsgroep moet zijn.

waar begin je? onderwijsalliantie identificeert 6 startpunten - lees pagina »

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2016/17 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. ... In november publiceert School & Veiligheid een infographic-poster met deze zes illustraties als uitgangspunt.

schoolcertificering sociale veiligheid - lees pagina »

schoolcertificering sociale veiligheid ... In het kader van een internationaal project ontwikkelen EduDivers en haar internationale zusterorganisatie GALE in het voorjaar een serie methodieken voor certificering van scholen rond sociale veiligheid.

Niet langer een keuze (2017) - lees pagina »

Schoolleiders kunnen beleid rond veiligheid en burgerschap ontwikkelen en gaat constructief om met mogelijk angst en weerstand rond seksuele diversiteit ... Leraren en teamleiders spiegelen geregeld hun beeld over veiligheid en seksuele diversiteit, bij voorkeur met lhbti leerlingen

Als ze er maar niet mee te koop lopen: LHBT in Oss 2017 - lees pagina »

In maart presenteerde de gemeente Oss een onderzoek naar de veiligheid van de LHBT in haar gemeente. ... relatieve veiligheid

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig - lees pagina »

21 juli 2017 - Onlangs presenteerde de gemeente Oss een onderzoek naar de veiligheid van de LHBT in haar gemeente. ... relatieve veiligheid

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren - lees pagina »

In dezelfde tijd waren er ook tal van nieuwsberichten over de hoge percentages zelfmoordpogingen en werd de anti-pestwet (Wet Veiligheid op school) aangenomen mede naar aanleiding van homogerelateerde zelfmoorden na pesten.

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen - lees pagina »

Uit de verkenning blijkt dat interventies op elk van deze gebieden niet gelijkwaardig invloed hebben op de veiligheid van de school.

het creëren van urgentie bij schoolleiders - lees pagina »

Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren. ... De overtuigingen van de schoolleider ten opzicht van veiligheid, burgerschap en seksuele diversiteit kunnen variëren van positief, via onverschillig naar negatief.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Er is wel een correlatie tussen de veiligheid van scholen en het aanwezig zijn van een GSA, maar het is niet duidelijk of de veiligheid toe te schrijven is aan de GSA, of dat de GSA's een gevolg zijn van de al veiliger sfeer. ... Het is minder duidelijk in hoeverre GSA's een structurele bijdrage leveren aan de veiligheid van de school.

schoolleiderschap rond seksuele diversiteit - lees pagina »

Veel scholen gebruiken andere onderzoeksinstrumenten: extern aangeboden of zelf gemaakt; het is immers sinds de Wet Veiligheid op School verplicht om de veiligheid te monitoren. ... Een inhoudelijk onderzoeksprobleem bij het monitoren van veiligheid van LHBTI leerlingen is dat een groot deel in de kast zit.

day of silence komt eraan: 21 april - lees pagina »

De GSA-site raadt leerlingen ook aan om een onderzoekje te doen naar veiligheid op school en met stickers aan te geven welke de Veilige Plekken (V-punten) zijn.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden - lees pagina »

Maar dat is een vijfjarenplan om homo vriendelijkheid in de school te bereiken, en dat staat niet los van sociale veiligheid in het algemeen. ... In zo'n project zou ik ook altijd de relatie leggen tussen seksualiteit, lesgeven en veiligheid.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid - lees pagina »

Al in 2014 deed Stichting School en Veiligheid onderzoek naar integratie van sociale veiligheid inclusief seksuele diversiteit in pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen. ... Daaruit bleek dat sociale veiligheid in het algemeen slechts hap-snap aan de orde komt en dat seksuele diversiteit nauwelijks aan de orde is.

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014 - lees pagina »

onderzoek sociale veiligheid in lerarenopleidingen 2014 ... Om inzicht te krijgen in de wijze waarop aankomende leraren door pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen worden toegerust op het gebied van sociale veiligheid zijn door Stichting School en Veiligheid verkenningen uitgevoerd onder pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Veiligheid nodig om te leren om te gaan met ongemakkelijke situaties ... Ook dat vergroot de veiligheid.

jongeren gaan update criteria voor lhbt vriendelijke scholen maken - lees pagina »

Als scholen de test invulden, kregen ze een score die liep van "treurige school" naar "vrolijke school" en bij de resultaten kregen ze 20 adviezen: 10 voor veiligheidsbeleid in brede zin en 10 voor homospecifieke veiligheid. ... Aandacht in die richting in het "Venster Veiligheid" zou een optie kunnen zijn.

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Vorige week kwam de Onderwijsinspectie met een rapport over veiligheid van LHB in sacholen.

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

Naast EduDivers zitten in de Onderwijsalliantie ook: de AOb, CNV Onderwijs, COC NL, Stichting School & Veiligheid en GALE.

monitor sociale veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 - lees pagina »

monitor sociale veiligheid in de mbo-sector 2014/2015 ... algemene veiligheid toegenomen

lhbt studenten in mbo driemaal zo vaak gepest - lees pagina »

algemene veiligheid toegenomen ... Sinds 2002 meet expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) in nauwe samenwerking met het mbo om de 2 tot 3 jaar de sociale veiligheid onder studenten (bijna 500.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Het is niet zo dat zijn veiligheid op school in het gedrang is, maar op wat er daarbuiten gebeurt heeft de school weinig invloed.

apart zetten van homoleerling is bad practice - lees pagina »

Het is niet zo dat zijn veiligheid op school in het gedrang is, maar op wat er daarbuiten gebeurt heeft de school weinig invloed.

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

De opdracht hiervoor ligt nu bij Stichting School en Veiligheid, want de lerarenopleidingen willen niet met 3 partijen een nog meer organisaties praten (organisaties die gaan over veiligheid, seksuele vorming en LHBT emancipatie)." ... Dankmeijer is sceptisch wat Stichting School en Veiligheid kan bereiken. "

vlaamse leerlinge pleit voor meer holebidiversiteit in schoolboeken - lees pagina »

In Nederland is de vereniging van leerlingenraden LAKS minder enthousiast over het tegengaan van stereotypen, of zelfs maar het bevorderen van veiligheid op school. ... In het najaar van 2015 kwam EduDivers met een concreet voorstel voor samenwerking rond leerlingenparticipatie, waarbij aandacht voor seksuele diversiteit samen ging met aandacht voor sociale veiligheid voor leerlingen in het algemeen.

onderwijsalliantie stelt vragen over dilemma's - lees pagina »

Het gaat om zeven vragen, die aansluiten bij het model dat Stichting School & Veiligheid heeft ontwikkeld om scholen aan het denken te zetten over hun anti-pestbeleid.

engelse school geeft leerlingen 23 keuzes om hun gender te benoemen - lees pagina »

Mevrouw Rice wilde niet verder uitweiden over hoe zij bijdraagt aan de veiligheid van "gender" minderheden.

wat werkt als goed lhbti beleid op scholen - lees pagina »

Dat gaat om onderzoek naar LHBTI emancipatie, maar ook om onderzoek naar discriminatie in bredere zin, naar pesten, sociale veiligheid, sociaal-emotionele vorming, naar seksuele vorming en naar gedragsverandering en naar verandering van houding in het algemeen.

helft utrechtse scholieren wil niet naast homo zitten - lees pagina »

Utrecht heeft een “regenboogagenda”; een actieplan om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van LHBT te vergroten.

leerlingen gaan aanbevelingen maken voor LHBT vriendelijke scholen - lees pagina »

Zo doen de dag voor het symposium een "visitatie" rond veiligheid en diversiteit van het Hyperion College.

zaterdag deadline inschrijving workshops over sociale veiligheid en seksualiteit - lees pagina »

7 november 2015 - Aanstaande zaterdag, 15 november is de deadline voor inschrijving voor een serie kwalitatief hoogstaande workshops over sociale veiligheid en seksualiteit. ... zaterdag deadline inschrijving workshops over sociale veiligheid en seksualiteit

belronde scholen in leiden start - lees pagina »

Tijdens de gesprekken verkennen de medewerkers samen met de school hun situatie aan de hand van de 10 regenboogsleutels voor effectief schoolbeleid rond seksuele diversiteit en rond burgerschap en veiligheid in brede zin.

project onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit 2015-2017 - lees pagina »

Preventie: de sociale veiligheid van LHBTI leerlingen en personeel in de school stimuleren en verbeteren. ... Door de wijziging van de kerndoelen, de nieuwe wet sociale veiligheid op school en het Actieplan Sociale Veiligheid zijn scholen nu verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit.

jezelf zijn in Leiden-op alle scholen - lees pagina »

ambassadeurs sociale veiligheid ... Tegelijkertijd worden vrijwilligers en stagiaires geworven en getraind om als "ambassadeur sociale veiligheid" op te treden naar scholen.

seksuele diversiteit in het mbo: de verduurzaming - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

seksuele diversiteit in het mbo: ontwikkeling - lees pagina »

Na de training zetten we samen met docenten een werkgroep op die ernaar streeft om via een doorlopende leerlijn en bijbehorend beleid rond sociale veiligheid seksuele diversiteit te integreren binnen de specifieke opleidingen.

PERSBERICHT *Psychologen en pedagogen maken LHBT hulpverlening tot prioriteit* - lees pagina »

Voor meer informatie over de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit kunt u contact opnemen met Marinus Schouten, Stichting School & Veiligheid, 06 30 506 449

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs - lees pagina »

In veel landen, en ook in Nederland, worden scholen nauwelijks geleid door richtlijnen over sociale veiligheid en integratie. ... Voorbeelden zijn de concept anti-pestwet en het Actieplan Sociale Veiligheid van de sectorraden.

PERSBERICHT 17 MEI 2015 - lees pagina »

In veel landen, en ook in Nederland, worden scholen nauwelijks geleid door richtlijnen over sociale veiligheid en integratie. ... Voorbeelden zijn de concept anti-pestwet en het Actieplan Sociale Veiligheid van de sectorraden.

PERSBERICHT 31 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Hoewel de partners aanvankelijk deze drie thema's in het project hadden ondergebracht als "aparte" thema's waarover ze iets wilden leren, bleek gaandeweg dat een breder perspectief op sociale veiligheid, integratie en diversiteit een scholen een motiverend kader kan bieden om meer samenhang te brengen in hun beleid en meer sensitiviteit en waardering op te brengen voor verschillen tussen leerlingen.

PERSBERICHT 31 AUGUSTUS 2016 - lees pagina »

Hoewel de partners aanvankelijk deze drie thema's in het project hadden ondergebracht als "aparte" thema's waarover ze iets wilden leren, bleek gaandeweg dat een breder perspectief op sociale veiligheid, integratie en diversiteit een scholen een motiverend kader kan bieden om meer samenhang te brengen in hun beleid en meer sensitiviteit en waardering op te brengen voor verschillen tussen leerlingen.

bussemaker vraagt leiderschap - lees pagina »

Tijdens de recente landelijke conferentie over veiligheid en seksualiteit riep de voorzitter van de PO-Raad de schoolleiders van basisscholen ook al op om leiderschap te nemen.

marinus schouten neemt afscheid van edudivers - lees pagina »

verder bij school & veiligheid ... Ik ga verder als beleidsmedewerker bij Stichting School en Veiligheid.

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan - lees pagina »

In het geval van de Nederlandse regering is dit een kans om gender gerelateerd en homofoob en transfoob geweld expliciet op te nemen in de anti-pestwet en de sectorraden te verzoeken dit mee te nemen in het Actieplan Sociale Veiligheid.

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen - lees pagina »

Samen werken aan sociale veiligheid, op 16 april was grote belangstelling. ... Meer dan 400 deelnemers, waarvan ruim 280 direct in het onderwijs werkzaam, dachten met elkaar na hoe ze de sociale veiligheid op hun school kunnen verbeteren, door middel van plenaire sessies en verdiepende workshops.

werksessies over seksuele diversiteit op de landelijke onderwijsconferentie "met alle respect!" - lees pagina »

theater over veiligheid en homoseksualiteit op school ... Jongerenparticipatie rond sociale veiligheid en beleid over seksuele diversiteit is op de meeste scholen een ondergeschoven kindje.