Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 50 van 112 voor: voortgezet onderwijs

tips voor de week van de lentekriebels - lees pagina »

Het beschikbare materiaal is soms nog geschikt voor voortgezet onderwijs, maar meestal voor universitair niveau bedoeld. ... Dit soort normen en eenzijdige voorstellingen van zaken kan je alleen bijstellen door systematisch, vanaf groep 1 tot en met de overstap naar het voortgezet onderwijs, corrigerende aandacht te geven aan gender, seksualiteit en seksuele diversiteit", zegt Peter Dankmeijer van EduDivers, die inmiddels jaren ervaring heeft met het begeleiden van basisscholen. "

waar begin je? onderwijsalliantie identificeert 6 startpunten - lees pagina »

De verhalen in dit boekje werden opgetekend tijdens gesprekken die vooral plaatsvonden in het voortgezet onderwijs.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

20 maart 2018 - Als er aandacht wordt besteed aan seksuele vorming in het basisonderwijs (en in het voortgezet onderwijs trouwens ook) wordt er nauwelijks aandacht besteed aan biseksualiteit. ... In het onderwijs is nog bijna niets bekend over kinderen met een intersekse conditie.

*Nieuwsbrief Jezelf zijn in Leiden* - lees pagina »

Download de handreiking situationele aandacht voor seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs ... In het aanbod voor het voortgezet onderwijs zit voor zover wij weten geen aandacht voor seksuele diversiteit, terwijl homonegativiteit alom heerst.

Integratie in de kanjerlessen - lees pagina »

In het aanbod voor het voortgezet onderwijs zit voor zover wij weten geen aandacht voor seksuele diversiteit, terwijl homonegativiteit alom heerst.

Integratie in de kanjerlessen - lees pagina »

In het aanbod voor het voortgezet onderwijs zit voor zover wij weten geen aandacht voor seksuele diversiteit, terwijl homonegativiteit alom heerst.

Thematische aandacht - lees pagina »

Download de suggesties voor voortgezet onderwijs

*E-ZINE* 5 juni 2017 - lees pagina »

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. ... Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken.

effectieve leerlingenzorg en -participatie - lees pagina »

Het beleid en de middelen voor Passend Onderwijs zijn hier in principe voor beschikbaar, maar in de praktijk vaak niet. ... In 2016 publiceerden EduDivers en GALE een discussiebrochure over Passend Onderwijs en Seksuele Diversiteit, maar publicatie daarvan op de landelijke website voor Passend Onderwijs werd geweigerd omdat het thema niet relevant zou zijn.

effectieve voorlichting - lees pagina »

Dit had in het basisonderwijs wel enig effect op kennis en houding , maar in het voortgezet onderwijs waren er geen significante effecten.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten - lees pagina »

Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen - lees pagina »

Van de 27 onderzochte landen, zijn er slechts 3 die homofobe pesterijen expliciet meenemen in hun brede anti-peststrategie en 3 anderen die wel homofobie tegengaan, maar alleen in de non-discriminatie strategie en zonder dat het Ministerie van Onderwijs daarbij betrokken is. ... In Nederland coördineert weliswaar de Directie Emancipatie van OCW de LHBT emancipatie, maar de meeste "vak" directies van OCW (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leraren) vinden die specifieke aandacht voor discriminatie en LHBT nog steeds niet interessant of belangrijk.

onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen - lees pagina »

Als de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs niet mag beoordelen, hoe houden we die dan op niveau? ... onderwijsinspectie durft kwaliteit onderwijs niet te beoordelen

PERSBERICHT 5 SEPTEMBER 2016 - lees pagina »

Als de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs niet mag beoordelen, hoe houden we die dan op niveau? ... Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, stelt de vraag: “Als de Onderwijsinspectie niet de taak denkt te hebben om op dit punt de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, hoe handhaven we die dan in Nederland?”

stagiair marketing - lees pagina »

Daarom werken we aan het ontwikkelen van drie "verkoopbare" schoolprogramma's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. ... Je hebt interesse in LGBTI*-emancipatie, onderwijs en wilt meewerken aan de verbetering van onderwijs

*E-ZINE* 22 MEI 2016 - lees pagina »

De alliantie stuurde op 11 mei een mail aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

PERSBERICHT: Alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

De alliantie stuurt vandaag aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. ... Discussievragen voor voortgezet onderwijs

alliantie roept scholen op tot gesprek over seksuele diversiteit - lees pagina »

De alliantie stuurt vandaag aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. ... Discussievragen voor voortgezet onderwijs

middelbare scholieren merken bijna niks van verplichte voorlichting - lees pagina »

Het COC maakt van de nieuwe cijfers gebruik om te eisen dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) lessen over seksuele diversiteit nu ook verplicht stelt op docentenopleidingen. " ... De overheid kan geen kerndoelen vaststellen voor hoger onderwijs, zoals dat wel kan voor basis- en voortgezet onderwijs.

huidige voorlichting werkt nauwelijks, hoe kan het beter? - lees pagina »

In 2013 gaf het Ministerie van Onderwijs €8. ... In het voortgezet onderwijs (waar veel scholen voorlichting door vrijwilligers inschakelden) was het effect nihil, zowel op gedrag als op houding.

*E-ZINE* 6 MAART 2016 - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

nieuwsbrieven/uitnodiging-onderwijsconferentie-met-alle-respect-2016 - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

lastige onderwerpen bespreken - lees pagina »

De conferentie, met tientallen workshops, is gericht op docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

theater aanz doorbreekt jongensachtigheid en meisjesachtigheid\n - lees pagina »

De voorstelling is bedoeld voor de bovenbouw van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

zaterdag deadline inschrijving workshops over sociale veiligheid en seksualiteit - lees pagina »

De studiemiddagen zijn bedoeld voor leraren en mentoren in het voortgezet onderwijs, die op deze thema's verdieping zoeken.

belronde scholen in leiden start - lees pagina »

Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden onderneemt men vaak incidentele activiteiten, hier zou verbetering in kunnen komen door te kijken naar het uiteindelijke effect op leerlingen en hoe dit - bijvoorbeeld door betere inbedding in een doorlopende leerlijn - zou kunnen worden verbeterd. ... Sinds 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht en sinds dit jaar is ook een expliciete veiligheidsbeleid inclusief het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht.

vacatures rvt-leden edudivers en gale - lees pagina »

U bent geïnteresseerd in seksuele diversiteit, onderwijs en training, maar u heeft geen plannen of ambitie om zelf activiteiten hierop te ontwikkelen in dienst van of in samenwerking met EduDivers of GALE (afhankelijk van in welke RvT u plaatsneemt) ... Rekening houdend met het geheel wegvallen van subsidies, werken we (met stagiaires) aan het ontwikkelen van 3 "verkoopbare" schoolprogramma's voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs - lees pagina »

17 mei 2015 - Ter gelegenheid van IDAHO (Internationale dag tegen homofobie), publiceert GALE hoe landen scoren op de uitvoering van het recht op onderwijs voor LHBTI (lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele) leerlingen. ... nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs

inschrijving landelijke conferentie sociale veiligheid start - lees pagina »

000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 15. ... 000 leerlingen in het speciaal onderwijs gepest.

scp: jongeren en seksuele oriëntatie - lees pagina »

Twee derde van de basisschoolleerlingen (67%) en driekwart leerlingen in het voortgezet onderwijs (76%) geeft aan dat LHBT-jongeren hun vrienden mogen zijn. ... Maar ze moeten vooral niet met elkaar gaan zoenen: 36% van de basisschoolleerlingen en 34% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt twee zoenende jongens vies en dit geldt voor 33% en 19% als het om twee meisjes gaat.

scp: homojongeren zijn anders dan heterojongeren - lees pagina »

Twee derde van de basisschoolleerlingen (67%) en driekwart leerlingen in het voortgezet onderwijs (76%) geeft aan dat LHBT-jongeren hun vrienden mogen zijn. ... Maar ze moeten vooral niet met elkaar gaan zoenen: 36% van de basisschoolleerlingen en 34% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt twee zoenende jongens vies en dit geldt voor 33% en 19% als het om twee meisjes gaat.

*E-ZINE* 17 JANUARI 2015 - lees pagina »

Twee derde van de basisschoolleerlingen (67%) en driekwart leerlingen in het voortgezet onderwijs (76%) geeft aan dat LHBT-jongeren hun vrienden mogen zijn. ... Maar ze moeten vooral niet met elkaar gaan zoenen: 36% van de basisschoolleerlingen en 34% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt twee zoenende jongens vies en dit geldt voor 33% en 19% als het om twee meisjes gaat.

anders in de klas - lees pagina »

Effect in voortgezet onderwijs ... Een kleine minderheid van de leerlingen in het primair onderwijs zegt het leuk te vinden een grap te maken over iemand die er raar of stom uitziet (tabel 5.

onderwijsalliantie start lesmaterialenwedstrijd - lees pagina »

De VO-raad en de PO-raad, de verenigingen van bestuurders van het basis- en voortgezet onderwijs, hebben EduDivers de opdracht gegeven om voorbeelden van reguliere schoolboeken en lespakketten te analyseren en daarna in gesprek te gaan met uitgevers, docenten, lerarenopleiders, ouders en leerlingen.

geen gezicht: verkenning van seksuele diversiteit in het mbo - lees pagina »

Binnen het onderwijs wordt er steeds meer op een structurele wijze aandacht besteed aan homoseksualiteit / seksuele diversiteit. ... De kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn al aangescherpt, het is voor hen vanaf dit jaar verplicht aandacht te besteden aan dit thema.

tips voor lesgeven seksuele diversiteit in po en vo - lees pagina »

EduDivers en het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO doen onderzoek naar welke methoden voor voorlichting over seksuele diversiteit het best kunnen worden geïntegreerd in reguliere lesmethoden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Seksuele vorming - lees pagina »

Of zoals de makers zeggen: het is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en MBO.

Gastlessen COC Leiden - lees pagina »

voortgezet onderwijs

lhbt-beweging komt met adviezen anti-pestbeleid - lees pagina »

Dat blijkt uit de brieven die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit en COC Nederland naar de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs hebben gestuurd over het anti-pestbeleid. ... De projectgroep Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (AOb, CNV Onderwijs, CBOO en EduDivers) stuurde 18 februari een brief naar het ministerie en leden van de Tweede Kamer met een uitgebreid advies.

de roze draad in veiligheid op school - lees pagina »

De tips in deze handreiking zijn gebaseerd op proefprojecten die EduDivers in samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) en de Rutgers Nisso Groep (kenniscentrum seksualiteit) op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs en op een basisschool heeft uitgevoerd.

omgaan met zwijgende islamitische jongeren - lees pagina »

Docenten voortgezet onderwijs en externe voorlichters.

de ruben les in de bovenbouw van het basisonderwijs - lees pagina »

Hoewel de les is ontwikkeld door het voortgezet onderwijs, blijkt de film en een deel van de les goed bruikbaar in het basisonderwijs.

voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs - lees pagina »

voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs ... Mooij, Ton; Fettelaar, Daan (2012), Voorlichtingslessen seksuele diversiteit in het Voortgezet Onderwijs.

ruben les werkt ook op basisschool - lees pagina »

Hoewel de les is ontwikkeld door het voortgezet onderwijs, blijkt de film en een deel van de les goed bruikbaar in het basisonderwijs. ... Hans van der Hulst, de producent van de film Ruben en bezielend leider van de inmiddels honderden vrijwillig betrokkenen bij de film en de Ruben les: “Ik kom zelf niet uit het onderwijs, maar ik noem mezelf graag Mijn ID ambassadeur.

Nieuws - lees pagina »

Download de handreiking situationele aandacht voor seksuele diversiteit in het voortgezet onderwijs ... In het aanbod voor het voortgezet onderwijs zit voor zover wij weten geen aandacht voor seksuele diversiteit, terwijl homonegativiteit alom heerst.

edudivers biedt steun bij oc&w pilots seksuele diversiteit - lees pagina »

Voortgezet onderwijs: www.

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Hoewel kinderen pas echt in de puberteit komen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, is het goed om uit te leggen wat de puberteit is en wat ze te wachten staat.

leiden start met driejarig lhbt-emancipatieproject op scholen - lees pagina »

E zullen twee basisscholen, twee scholen voor voortgezet onderwijs en een ROC aan het project kunnen meedoen.

op school is iedereen aan zet - lees pagina »

Van 2007 tot 2011 begeleidde EduDivers bijna 70 scholen in het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam op het gebied van seksuele diversiteit en sociale veiligheid.

onderwijsalliantie - lees pagina »

De alliantie stuurde in mei aan alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. ... Discussievragen voor voortgezet onderwijs